Drukuj

Sposób opodatkowania dochodów pochodzacych ze srodków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - program ISPA.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt .46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 ze zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedłożonych przez Pana dokumentów wynika, iż posiada Pan umowę o pracę zawartą z DHV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy czym zatrudniony jest Pan na stanowisku specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejscem wykonywania pracy jest:
- odcinek D: Nogawczyce-Kleszczów autostrady A-4 od km 279+149 do km 296+600,
- odcinek E: Kleszczów-Sośnica autostrady A-4 od km 296+600 do km 315+700.
Firma DHV Polska Sp z o.o. zawarła z kolei umowę na świadczenie usług z DHV Consultans, która zawarła umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zarządzania i nadzoru nad budową autostrady A-4 a kontrakt ten został rozszerzony Adendum Nr 1 do kontraktu na usługi w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty Europejskiej w ten sposób, iż zarządzanie i nadzór obejmuje odcinek KA 4D Nogawczyce Kleszczów km 279+149 – 296+600, część 1 kontrakt nr 6 i odcinek KA4E Kleszczów – Sośnica km 296-600 – 315+700 część 2 kontrakt nr 7 w Polsce o numerze identyfikacyjnym EUROPE-AID/112705/D/SU/PL/14 „usługi”.

Z umowy wynika również, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych jest bezpośrednim beneficjentem środków z funduszu ISPA, których udział w łącznej wartości kontraktu wynosi 75 proc.

Ponadto z Pana pisma z dnia 9 listopada 2004 roku wynika, że DHV Polska Sp. z o.o. wystawia faktury za usługi firmie DHV Consultans. Faktury te są płacone z konta, na którym znajdują się środki ISPA na konto firmy DHV Polska Sp z o.o.. Firma DHV Polska Sp. z o.o. dokonuje przelewów z tytułu wypłaty na Pana konto z tego samego konta, na które wpływa zapłata z firmy DHV Consultans. Jednakże nie przedłożył Pan dokumentu potwierdzającego, iż Pana wynagrodzenia pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy.

Mając na uwadze powyższe, jak również kierując się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003 roku nr PB 5/JMD-033-21-1128/03 uznać należy, że zwolnienie z podatku dochodowego dotyczyć będzie dochodów uzyskanych przez firmę DHV Consultans jako tej „pierwszej”, która otrzymała bezzwrotną pomoc od bezpośredniego beneficjenta pomocy.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystać dochody uzyskane przez Pana z wynagrodzenia za pracę od DHV Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Wobec powyższego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu i nie podziela Pana stanowiska zawartego we wniosku.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Podobne interpretacje: