Drukuj

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2010 r. (data wpływu 22 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W październiku 2010 r. Wnioskodawca wygrał konkurs organizowany przez Jego pracodawcę - Wyższą Szkołę na uzyskanie stypendium naukowego fundowanego przez Wyższą Szkołę ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki przez wzrost jakości i efektywnego kształcenia w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Stypendium będzie wypłacone jednorazowo przed upływem 2010 r. przez Wyższą Szkołę - jako płatnika stypendium, w której to uczelni Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na cały etat na czas nieokreślony na etacie adiunkta.

W celu realizacji projektu „Budowa potencjału” został opracowany w uczelni „Regulamin” przyznawania stypendium naukowego fundowanego przez Wyższą Szkołę ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z tym regulaminem: stypendystą może zostać osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki

 1. jest zatrudniona w Wyższej Szkole na pełnym etacie naukowo - dydaktycznym na podstawie umowy o pracę albo mianowania,
 2. zadeklarowała, że zatrudnienie w Wyższej Szkole jest jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 3. zadeklarowała przygotowanie rozprawy doktorskiej albo habilitacyjnej.


W celu prawidłowego wykonania projektu, o którym mowa, zostanie zawarta między stypendystą a Wyższą Szkołą - płatnikiem stypendium „Umowa o wykonanie projektu badawczego”, w której zawarto zarówno prawa jak i obowiązki obu stron umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do stypendium naukowego przyznanego w efekcie wygranego konkursu w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w ramach projektu „Budowa potencjału” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Wyższą Szkołę jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, do powyższego stypendium ma zastosowanie zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Wyższą Szkołę jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconego stypendium.

Stypendium, o którym mowa stanowi środki finansowe otrzymane przez Zainteresowanego jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Stypendium jest to jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki, albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Stypendium przyznane Wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków unijnych wyczerpuje przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy.

Wnioskodawca wskazuje, iż takie samo stanowisko zajął Minister Finansów w podobnej sprawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2010 r. sygnatura ITPB2/415-323/10/IL w odpowiedzi na pierwsze z zadanych przez wnioskodawcę pytań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca uzyskał stypendium naukowe fundowane przez Wyższą Szkołę ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki przez wzrost jakości i efektywnego kształcenia w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, celem uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Stypendium naukowe fundowane przez Wyższą Szkołę ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznawane jest na podstawie „Regulaminu” opracowanego w uczelni.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m. in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wypłacane Wnioskodawcy w 2010 r. stypendium dla uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę pisma organu podatkowego, należy stwierdzić, iż wydane ono zostało w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: