Drukuj

Instytucja kultury osiąga dochody z upowszechniania kultury. Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych - dochody przeznacza na swoją działalność statutową - kulturalną. Jednostka ta zamierza przeznaczyć część tych dochodów na wypłatę nagród z podziału zysku dla pracowników w terminie do dnia 30.06.2004 roku. Czy w przypadku przeznaczenia dochodów na nagrody dla pracowników, dochody te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych?

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy zwolnienie to dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w ust. 1, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących bezpośrednio realizacji tych celów. Przez pojęcie „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie działalności przez jednostkę, ale także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego statutu jednostki. Statut powinien określać zasady, formy i zakres działalności jednostki realizującej cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że jeżeli wypłata nagród będących dodatkowym wynagrodzeniem dla pracowników za ich roczny wkład pracy w upowszechnianie kultury - wynika wprost z zatwierdzonego statutu podatnika - to dochód w części przeznaczonej na realizację celów statutowych obejmujących taką działalność kulturalną jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Podobne interpretacje: