Drukuj

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2010 r. (data wpływu w dniu 28 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2011 r. (data wpływu 8 lutego 2011 r.) oraz z dnia 14 lutego 2011 r. (data wpływu 16 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 28 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Pismem z dnia 14 stycznia 2011 r. Nr ITPB2/415-1010/10-2/RS wezwano Panią do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku. Braki wykazane w wezwaniu uzupełniono pismami z dnia 4 i 14 lutego 2011 r.


W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.


W dniu 12 października 2010 r. sprzedała Pani niezabudowaną działkę budowlaną o powierzchni 898 m2. Od tej sprzedaży uiszczono podatek od czynności cywilnoprawnych, co zostało zapisane w akcie notarialnym. Działkę zakupiła Pani wraz z małżonkiem w dniu 17 października 1995 r.

W dniu 17 kwietnia 2004 r. mąż zmarł a w dniu 27 stycznia 2005 r. zawarto umowę o dział spadku i zniesienie współwłasności. Spadek po mężu nabyła Pani wraz z córką i synem, każdy w 1/3 części. W skład majątku spadkowego, objętego wspólnością ustawową, wchodziła ww. nieruchomość oraz samochód ciężarowy – uniwersalny marki KIA Sportage.

P o dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności prawo własności nieruchomości oraz samochodu przypadło wyłącznie Pani. Ww. czynność nie spowodowała obowiązku dokonania jakichkolwiek spłat a Strony nie miały wobec siebie żadnych roszczeń związanych z zawarciem niniejszej umowy.


Wobec powyższego zadano następujące pytanie.


Czy powinna Pani zapłacić podatek dochodowy od dokonanej sprzedaży...


Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nadmienia, że uiszczono od ww. transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu – z zastrzeżeniem ust. 2 – jest odpłatne zbycie:


  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,


  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 17 października 1995 r. nabyła Pani wraz z mężem nieruchomość. W dniu 17 kwietnia 2004 r. mąż zmarł. Spadek po Nim w równych częściach nabyła Pani oraz dwoje dzieci. Następnie w dniu 27 stycznia 2005 r. zawarto umowę o dział spadku i zniesienie współwłasności, w wyniku której została Pani jedyną właścicielką ww. nieruchomości. W dniu 12 października 2010 r. dokonała Pani sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

W związku z tym, iż przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. praw majątkowych po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym to istotną dla rozpatrywanej sprawy kwestią jest więc ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawczynię udziałów w nieruchomości.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Dochodzi wówczas do powstania wspólności majątku spadkowego. Wspólnością objęte są wszystkie prawa majątkowe podlegające dziedziczeniu i istniejące w chwili otwarcia spadku, a więc także prawa z istoty swej podzielne.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku.

Jeżeli w wyniku działu spadku, przedmiotem którego była nieruchomość, udział w niej się zwiększa, t.j. przekracza udział nabyty uprzednio w spadku to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu działu spadku. Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, co do zasady należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazała Pani we wniosku oraz jego uzupełnieniu spadek po mężu nabyła Pani wraz z córką i synem, każde z Was w 1/3 części. W skład spadku po mężu, oprócz udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości wchodził także udział wynoszący 1/2 części w prawie własności samochodu ciężarowego. Przedmiotowa nieruchomość jak i samochód objęty był wspólnością ustawową. Po dokonaniu działu spadku i zniesieniu współwłasności prawo własności nieruchomości oraz samochodu przypadło wyłącznie Pani. Ww. czynność nie spowodowała obowiązku dokonania jakichkolwiek spłat a Strony nie miały wobec siebie żadnych roszczeń związanych z zawarciem niniejszej umowy.

Należy zatem stwierdzić, że sprzedaż w dniu 12 października 2010 r. działki w części nabytej przez Wnioskodawczynię w 1995 r. oraz w drodze spadku t.j. w dacie śmierci męża w 2004 r., nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, co oznacza, że sprzedaż nieruchomości w tej części nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu natomiast do części nabytej w drodze działu spadku w 2005 r. sprzedaż przedmiotowej działki dokonana przed dniem 1 stycznia 2011 r. stanowi źródło przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku w całości są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Przy czym przez nabycie w drodze spadku należy rozumieć również nabycie w drodze działu spadku.

Mając na uwadze powyższe przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w drodze ww. czynności podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: