Drukuj

Czy otrzymana w 2003 r. kwota pieniężna jako pomoc finansowa ze środków budżetu państwa dla repatrianów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 108 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. wolne od podatku dochodowego są kwoty pomocy pieniężnej i wartości innych środków budżetowych przyznawanych osobom, które ubiegają się o status uchodźcy.

W związku z powyższym tutejszy Urząd informuje, że kwota którą otrzymała Pani w 2003 r. jako pomoc finansową ze środków budżetu państwa dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i należało tę kwotę wykazać w zeznaniu podatkowym za 2003 r.Przepis prawny, na który się Pani powołuje, zwalniający z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty pomocy pieniężnej i wartości innych świadczeń finansowych ze środków budżetowych przyznanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o ststus uchodźcy - został wprowadzony zmianą do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartą w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 i dotyczy kwot wypłaconych w 2004 r.

Podobne interpretacje: