Drukuj

Czy nagrody, którymi zarząd fundacji wyróżnił organizacje ( zespół śpiewaczy i jednostkę OSP ) będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i jakie deklaracje należy złożyć w związku z przyznaniem tych nagród nagrodzonym? Nagrodzeni wykorzystają przyznane im nagrody na cele statutowe ( remont swietlicy OSP ) lub kulturalne ( działalność zespołu śpiewaczego ).

Odpowiadając na pismo z dnia 08,11,2004r. /data wpływu do Urzędu 15,11,2004r./, uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2004r w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , stosownie do treści art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa – informuję.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku , Statutem fundacji zatwierdzonym dnia 10.12.1986r. oraz tekstem jednolitym Statutu przyjętym uchwałą Nr 3/2002 Zarządu fundacji z dnia 28.08.2002r., dotyczącym przyznania przez Zarząd Fundacji nagrody Zespołowi Śpiewaczemu „B” - działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji (fakt ten ustalono telefonicznie z Panią W. S. ) i Ochotniczej Straży Pożarnej w K., organ podatkowy nie podziela stanowiska Strony w przedmiocie możliwości wyróżnienia doroczną nagrodą w/w organizacji .

Treść Statutu Fundacji określa kryteria nagradzania osób , które wyróżniając się w pracy zawodowej i społecznej przyczyniają się do rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego oraz które charakteryzują się nienaganną postawą moralną i etyczną stanowią wzór zachowania godny naśladowania i zasłużyły na miano „człowieka roku” (§3) oraz propagowania wyróżnionych osób poprzez podanie na łamach prasy lokalnej nazwisk osób nagrodzonych jednocześnie charakteryzując ich sylwetki i prezentując osiągnięcia , za które otrzymali nagrodę (§8) .Organ podatkowy stoi na stanowisku , że do czasu dokonania zmiany regulaminu dotyczącego trybu wyłaniania kandydatów do nagród i ich przyznawania oraz dokonania zmian w statucie , do czego upoważnia §14 , brak jest podstaw do wyróżniania nagrodą organizacji lub zespołów ludzi poprzez przyznawanie nagród zbiorowych .

Zgodnie z treścią art. 12 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz.654 z późn. zm./ uzyskane środki finansowe dla nagrodzonych jednostek są przychodami (dochodami) . Regulacja zawarta w wyżej przytoczonej normie prawnej nie wskazuje na źródło pochodzenia dochodu .
Jeżeli uzyskane dochody zostaną przeznaczone i wydatkowane na działalność statutową tych organizacji , to stosownie do art. 17 ust.1 pkt.4, w odniesieniu do zespołu śpiewaczego i pkt. 4d w odniesieniu do OSP , są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych . W przypadku wydatkowania dochodów na inne cele podlegają one opodatkowaniu.

W opisanej sytuacji , poza dotychczas stosowanymi formami przekazywania nagrody np. przelew bankowy , nie zachodzi potrzeba wystawiania dodatkowych deklaracji lub innych informacji podatkowych dla nagrodzonych.

Podobne interpretacje: