Drukuj

zwolnienie z opodatkowania diet otrzymywanych przez członków komisji wyborczych do rad powiatowych izby rolniczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 18 stycznia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet wypłacanych członkom komisji wyborczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet wypłacanych członkom komisji wyborczych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 ze zm.), jest samorządem rolniczym. Działa na terenie województwa, posiada osobowość prawną, jest finansowana z odpisu od podatku rolnego. Działalność statutową wykonuje poprzez swoje, wybierane co 4 lata, organy statutowe (§ 16 statutu). W roku 2011 zostały rozpisane wybory do walnego zgromadzenia i rad powiatowych izb, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01 grudnia 2010r. Nr 9/2010, na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o izbach rolniczych. Zasady przeprowadzania wyborów określa uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01 grudnia 2010r. Nr 8/2010 i § 52 – 58 statutu izby. Wybory przeprowadzają okręgowe i wojewódzka komisje wyborcze (art. 55 statutu), których członkowie zgodnie z uchwałą Nr 2/I/2011 zarządu izby z dnia 12 stycznia 2011r. otrzymają zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji, przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników tego głosowania. W komisjach okręgowych, każdy z 5 członków takiej komisji otrzyma 50 zł (pięćdziesiąt złotych) zryczałtowanej diety. W 11 osobowej komisji wojewódzkiej każdy z jej członków otrzyma 100 zł (sto złotych) zryczałtowanej diety. Oprócz ww. określonej diety, członkowie komisji, tj. rolnicy, będący członkami ustawowymi izby, nie otrzymają żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, ani też zwrotu kosztów dojazdu do siedziby komisji, bowiem swe czynności, podobnie jak każde inne na rzecz izby, wykonują społecznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy art. 21 ust. 17 (winno być art. 21 ust. 1 pkt 17) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego diet otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, do wysokości 2.280 zł, będzie miał zastosowanie do diet w wysokości 50 i 100 zł, jakie otrzymają członkowie komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów rad powiatowych izby rolniczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 21 ust. 17 (winno być art. 21 ust. 1 pkt 17) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał zastosowanie do diet, które zostaną wypłacone członkom komisji wyborczych w wyborach w dniu 03 kwietnia 2011r. Warunkiem niezbędnym do zastosowania tego zwolnienia jest bowiem wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych. Członkami komisji wyborczych są rolnicy – członkowie izby, którzy swe funkcje wykonują społecznie na rzecz izby rolniczej, będącej jednostką organizacyjną samorządu rolniczego w województwie, aby ten samorząd mógł wykonywać swoje zadania statutowe na rzecz wszystkich swoich członków w nim zrzeszonych, poprzez organy statutowe wybierane co 4 lata. Do zadań tych należy rozwiązywanie problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim podmiotów (art. 2 statutu).

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2008r. sygn. akt II FSK 748/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 ze zm.), tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy, członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

 1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ww. ustawy, jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej "izbami".

Izby posiadają osobowość prawną (art. 3 ust. 5 ww. ustawy).

Z treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż organami izby są:

 1. walne zgromadzenie,
 2. komisja rewizyjna,
 3. zarząd,
 4. rady powiatowe izby.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają:

 1. komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23,
 2. komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo (art. 26 ust. 4 ww. ustawy).

Z art. 23 ust. 1 ww. ustawy wynika, że czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 5 i 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów,o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 5 ww. ustawy) oraz
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. O pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwa jako obywatel zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Powyższe oznacza, iż pełnienie przez członków izby rolniczej obowiązków związanych z ich członkostwem w wojewódzkich i okręgowych komisjach wyborczych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby, spełnia przesłanki wykonywania obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w cyt. art. 13 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 2011 roku Wnioskodawca rozpisał wybory do swoich organów, m.in. do rad powiatowych izby rolniczej. Wybory te przeprowadzane będą przez okręgowe oraz wojewódzkie komisje wyborcze. Członkami tych komisji wyborczych będą rolnicy – członkowie izby, którzy swoje funkcje na rzecz izby wykonują społecznie. Z tytułu zasiadania w ww. komisjach wyborczych, członkowie otrzymają diety w wysokości 50 oraz 100 złotych. Oprócz diety członkowie komisji nie otrzymają żadnego wynagrodzenia za pracę, ani też zwrotu kosztów dojazdu do siedziby komisji.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż diety z tytułu zasiadania w komisjach wyborczych otrzymane przez członków komisji wyborczych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 – 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: