Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu kwota dotycząca zwrotu należności za usługę transportową w związku z przeniesieniem służbowym pracownika (żołnierza zawodowego), jeśli osoba ta otrzymała już w danym roku podatkowym należności z tytułu przeniesienia służbowego zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie dwóch wynagrodzeń za miesiąc, w którym była przeniesiona?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2004 r. w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 372) z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu przysługują:

  • diety dla niego i członków rodziny (...) za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania,
  • ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób o których mowa wyżej; ryczałt z tytułu przeniesienia,
  • zasiłek osiedleniowy i zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego, wszystkie wymienione w § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, świadczenia mieszczą się w zakresie zwolnienia od podatku, o ile ich wysokość nie przekracza 200% wynagrodzenia za miesiąc, w którym miało miejsce przeniesienie służbowe.

Stanowisko przedstawione w piśmie należy uznać za słuszne.

Podobne interpretacje: