Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku w wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło wyjaśnia:

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Powołany przepis w tym brzmieniu obowiązuje od 01.01.2003 r. Z jego treści wykreślono osoby nie mające u wypłacającego statusu pracownika tzn. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie i o dzieło.

Przedmiotowe zwolnienie będzie miało zastosowanie tylko w odniesieniu do należności związanych z odbyciem podróży służbowej przez pracowników zatrudnionych na podst. umowy o pracę.

Zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Powołane rozporządzenie odnosi się obecnie tylko do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę . W związku z powyższym w każdym z wymienionych w piśmie Uczelni przykładów zwrot kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi stanowi przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Podobne interpretacje: