Drukuj

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z funduszu socjalnego w związku z trudną sytuacją finansową związaną z długotrwałą chorobą i leczeniem dzieci jest zwolniona z podatku ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi wypłaconej z funduszu socjalnego wyjaśnia:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Tak, więc przepisy ustawy precyzują, że ze zwolnienia od podatku korzysta tylko zapomoga wypłacona w związku zaistnieniem określonych sytuacji, tj.:
- indywidualnego zdarzenia losowego – przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidzialne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności jak, np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, włamania itp.,
- klęski żywiołowej – czyli zdarzenia spowodowanego niszczycielskim działaniem sił przyrody, jak powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenia piorunów, gradobicia itp.,
- długotrwałej choroby – czyli choroby, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła,
- śmierci.

Inne sytuacje, np. trudna sytuacja materialna podatnika, nie mają wpływu na nabycie przez niego prawa do zwolnienia. Jeżeli przy przyznaniu świadczenia brane są pod uwagę również dodatkowe okoliczności nie wymienione w przepisie, np. trudna sytuacja materialna podatnika, nie wyłącza to prawa do skorzystania ze zwolnienia.

Jeżeli jedną z przesłanek wypłacenia zapomogi było zdarzenie wymienione w przepisie, to stanowi to wystarczającą podstawę do zastosowania zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych zaświadczeń lekarskich wynika, że wypłacone zapomogi wiążą się z trudną sytuacją finansową związaną z długotrwałą chorobą i leczeniem dzieci.

Ustawodawca nie wskazuje osoby, której zapomoga powinna być wypłacona. Tak więc ze zwolnienia korzystać może każda zapomoga, która spełniać będzie kryteria przedmiotowo-kwotowe, niezależnie od statusu osoby, która ją otrzymuje.

Oznacza to, iż zwolniona od podatku będzie zarówno zapomoga wypłacona osobie, której dane zdarzenie dotyczy bezpośrednio, np. pracownikowi z tytułu jego długotrwałej choroby, jak i zapomoga wypłacona osobie, której to zdarzenie nie dotyczy bezpośrednio, np. pracownikowi w związku z chorobą dziecka.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach podziela stanowisko wnioskodawcy zawarte w złożonym wniosku (pismo z 24.11.2004 r.), iż wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacone w związku z długotrwałą chorobą. Zwolnienie dotyczy zapomóg nie przekraczających w roku podatkowym - 2004 kwoty 2.280,00 zł.

Podobne interpretacje: