Drukuj

W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2011 r. (data wpływu 02.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. Wnioskodawczyni była stażystką w firmie. Staż ten odbywał się w ramach realizacji Projektu pt. „Program unowocześniania kształcenia…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawczyni, otrzymywałam stypendium stażowe, które wypłacane było w ramach ww. Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ten odbywał się na podstawie zawartej umowy trójstronnej o staż pomiędzy zakładem pracy, uczelnią i stażystą. Wnioskodawczyni, jako stażystka, deklaruje wolę udziału w projekcie z warunkami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie ww. Projektu zawartej dn. 06.05.2009 r. przez Uczelnię z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrożeń i Innowacji oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów. Oferta stażowa była ogłoszona wszystkim studentom uczelni. Niemniej jednak rekrutacja do otrzymania miejsca stażowego była przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też możliwość odbywania stażu w roku 2011 miało tylko 16 najlepszych studentów spełniający ścisłe kryteria i wysokie wymagania komisji rekrutacyjnej.

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL poinformowała uczelnię, że na mocy zmienionego art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektu PO KL jako pomoc, tj. w tym stypendia, są wolne od podatku dochodowego do osób fizycznych. Poza tym Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystąpiła z pismem z dnia 19 marca 2010 r. z prośbą o interpretację w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym i uzyskała następującą odpowiedź: „w odpowiedzi na pismo pragnę poinformować, iż na mocy art. 21. ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy stypendium stażowe uzyskane w okresie 01.07.2011 r. - 30.09.2011 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, istnieje możliwość zwolnienia stażysty z opodatkowania jego stypendium stażowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. odbyła staż, w ramach realizacji Projektu pt. „Program unowocześniania kształcenia…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ten odbywał się na podstawie zawartej umowy trójstronnej o staż pomiędzy zakładem pracy, uczelnią i stażystą.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: