Drukuj

Czy czynność polegająca na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wzniesionego w 1965 r. na gminę w trybie art. 66 ordynacji podatkowej w oparciu o art. 2 ust. 3b w związku z art. 4 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 2e i art. 4 pkt 7 lit. a ustawy VAT jest zwolniona od opodatkowania podakiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2003 r. (datowane 27.10.2003 r.) w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa własności budynku w zamian za zaległości podatnika wobec gminy, Urząd Skarbowy w Dębicy informuje:

Zgodnie z art. 66 § 1 ordynacji podatkowej szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:

  1. Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa,
  2. gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów.

Powyższa czynność - zgodnie z art. 2 ust. 3 punkt 3b (wydanie towarów lub świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego) ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W art. 7 zwolniono od podatku przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, nie przewidując podobnego zwolnienia dla sytuacji, o której mowa w art. 66 § 1 punkt 2 ordynacji podatkowej.

Natomiast w art. 7 ust. 1 punkt 5 ustawy VAT zwolniono sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze). Artykuł 4 punkt 7 ustawy wprowadził definicję towarów używanych, zgodnie z którą są nimi:

  1. budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,
  2. pozostałe towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich sprzedaży wyniósł co najmniej pół roku.

Użyte w art. 7 ust. 1 punkt 5 sformułowania „sprzedaż towarów” zgodnie z art. 4 punkt 8 ustawy o VAT obejmuje m.in. czynności wymienione w art. 2 ust. 3, punkt 3b, czyli także przeniesienie własności budynku w trybie art. 66 § 1 punkt 2 ordynacji podatkowej. Zwolnienie to podlega jednak dodatkowym ograniczeniom wynikającym z art. 7 ust. 2e ustawy o VAT, zgodnie z którym nie jest ono stosowane w przypadku, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik:

  • miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,
  • użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

przy czym zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 19, poz. 185) wydatki na ulepszenie liczone są począwszy od 26.03.2002 r.

Stąd opinia podatnika o zwolnieniu z podatku od towarów i usług budynku spełniających powyższe kryteria jest prawidłowa.

Powyższe zwolnienie nie dotyczy natomiast przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki, które jako niebędące towarem w rozumieniu ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Podobne interpretacje: