Drukuj

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

  1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszu związków zawodowych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od wysokości,
  2. z innych źródeł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00zł.W związku z powyższym przepisem zasiłki pieniężne przyznawane na podstawie Karty Nauczyciela, wypłacane nauczycielom na pomoc zdrowotną mają charakter zapomogi z tytułu długotrwałej choroby i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podobne interpretacje: