Drukuj

Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W złożonym wniosku podatnik wystąpił o interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej był zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. W 2004 r. dyrektor wyjeżdżał na szkolenia i konferencje oraz inne delegacje, których koszty pokrywał zakład pracy. W związku z powyższym, wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: czy koszty delegacji (diety i inne należności za czas podróży służbowej) dyrektora podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy koszty związane z delegacjami dyrektora nie są przychodem i nie powinny być opodatkowane.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby nie będącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

W myśl ust. 13 tego artykułu, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b, stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

- w celu osiągnięcia przychodów, lub

- w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

- przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej lub samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

- przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Zwolnienie przedmiotowe wymienione w powyższym przepisie będzie miało zastosowanie tylko na zasadach i do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U z 2002 r. nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Zatem należności wypłacane z tytułu krajowych podróży służbowych w wysokości nieprzekraczającej kwot określonych w wyżej przytoczonym rozporządzeniu korzystać będą ze zwolnienia od opodatkowania. Natomiast należności wypłacane w kwotach wyższych od kwot określonych w rozporządzeniu będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wraz z innymi przychodami, w części stanowiącej nadwyżkę od tych kwot.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem wniosku.

Podobne interpretacje: