Drukuj

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przed dniem uzyskania przychodu nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem? Sprzedaż miała miejsce 22.09.2003 r. a umowę kredytową podpisano 26.09.2001 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.10.2003 r., data wpływu 10.10.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 20.10.03 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zapytanie dotyczy możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w dniu 22.09.2003 r. w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 26.09.2001 roku, przeznaczonego na zakup mieszkania u developera, w sytuacji gdy nabycie tego mieszkania nastąpiło przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości.

Poruszone kwestie reguluje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w myśl którego wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów, nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem. Celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) są: nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Z kolei art. 12 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) definiuje sposób liczenia terminów określonych w miesiącach - terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
Zatem warunkiem zwolnienia przychodów ze sprzedaży nieruchomości od podatku dochodowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość jest zachowanie terminu zaciągnięcia kredytu - może być zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodów, jednak nie wcześniej niż 24 miesiące przed tym dniem. Dniem sprzedaży nieruchomości według informacji zawartych w piśmie jest 22.09 2003 r., więc w świetle przytoczonych wyżej przepisów kredyt winien być zaciągnięty w terminie nie wcześniejszym niż do dnia 22.09.2001 r.

Słuszne jest zatem Państwa stanowisko, że data zawarcia umowy kredytowej: 26.09.2001 r. (późniejsza od terminu wyznaczonego ustawowo) spełnia warunek do zwolnienia od opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu.

Podobne interpretacje: