Drukuj

Stan faktyczny Spółka wypłacała w 2004 r. i wypłaca w roku 2005 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zatrudnionym pracownikom. Spółka jako pracodawca nie może zapewnić prania, konserwacji, naprawy , odpylania i odkażania odzieży roboczej i zgodnie z przepisami BHP i Kodeksu pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Stanowisko podatnika Zdaniem Spółki zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2005 r. świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów BHP, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw są zwolnione od podatku dochodowego.

P O S T A N O W I E NI E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 02.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 08.03.2005r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznegoSpółka wypłacała w 2004 r. i wypłaca w roku 2005 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zatrudnionym pracownikom. Spółka jako pracodawca nie może zapewnić prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej i zgodnie z przepisami BHP i Kodeksu pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Zdaniem Spółki zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2005 r. świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów BHP, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw są zwolnione od podatku dochodowego.

Z dniem 1 stycznia 2005r brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym uległo zmianie - zwalnia on obecnie od podatku świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na postawie tych ustaw.

Jednocześnie dodane zostały art. 21 ust. 1 pkt 11a i 11b ustawy, które zwalniają od podatku:- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznawane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,- wartość otrzymanych przez pracowników od pracodawców bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca mimo ciążącego na nim obowiązku wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów alkoholowych.

Reasumując, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 263, poz. 2619) , które weszły w życie od 01.01.2005 r. nie wyłączają ze zwolnienia od podatku ekwiwalentów wypłacanych w zamian za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do, których zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy.

Obecnie po nowelizacji Kodeksu pracy, pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami, a w przypadku ich braku z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę, ustala m.in. rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej przysługującej na określonych stanowiskach pracy.Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli ubiór służbowy jest odzieżą roboczą, to ekwiwalent za jej pranie jest zwolniony od podatku dochodowego.

Wobec powyższego, stanowisko Spółki wyrażone w piśmie jest prawidłowe, a w związku z powyższym nie ma znaczenia moment wypłacenia ekwiwalentu za pranie odzieży wypłacony w 2005 r., gdyż jest on nadal zwolniony od podatku dochodowego

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Podobne interpretacje: