Drukuj

Czy w związku z nabyciem udziałów przez Spółkę od wspólnika po cenie nominalnej w celu ich umorzenia powoduje skutki podatkowe zarówno u wspólnika jak i u Spółki?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


p o s t a n a w i a


- uznać stanowisko Strony za prawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku przez Stronę stanu faktycznego wynika, że w 2003r. nabyła ona od wspólnika (osoby fizycznej) udziały w celu ich umorzenia.
Nabycie udziałów nastąpiło po cenie nominalnej. W związku z umorzeniem udziałów obniżony został kapitał zakładowy Spółki.
Zdaniem Spółki nabycie udziałów od wspólnika po cenie nominalnej w celu ich umorzenia nie powoduje skutków podatkowych zarówno u wspólnika jak i Spółki.

W ocenie Naczelnika stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003r. /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz Spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Do dochodu tego miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 50 w/w ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są: przychody otrzymane w związku:

  1. ze zwrotem udziałów w spółdzielni albo wkłądów w spółce,
  2. z umorzeniem udziałów lub akcji a spółce mającej osobowość prawną - w części stanowiącej koszt nabycia, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny - do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Ponieważ zbycie akcji nastąpiło po cenie nominalnej, nie wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu, zatem Spółka jako płatnik nie była zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane w 2003r. również nie wywołuje skutków podatkowych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstepie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstwionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Podobne interpretacje: