Drukuj

Jakie podatko należy zapłacić i w jakiej formie, od sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami, wśród których znajdował się budynek mieszkalny, którego budowa od 1999 r. upoważniała podatnika do korzystania z ulgi w podatku dochodowym - ulga budowlana ?

W dniu 26.04.2005 r. wpłynęło do tut. urzędu skarbowego pismo uzupełniające wniosek z dnia 04.04.2005 r. zawierające między innymi stanowiska Podatnika w następujących sprawach:
- zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
- braku obowiązku uiszczenia dodatkowych opłat skarbowych od dokonanej j.w. transakcji,
- braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT tej transakcji,
- braku obowiązku zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy budynku mieszkalnego rozpoczętej w 1999 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach stwierdza, że:

1. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym, za wyjątkiem przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

2. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz . U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) od dnia 01.01.2003 r. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stopy 2%.
Czynność ta jest zwolniona od przedmiotowego podatku na podstawie art. 9 w/w ustawy pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.
Sprzedaż nieruchomości, pod warunkiem że nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, jest także zwolniona od opłaty skarbowej na podstawie § 63 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.12. 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz. 705 ze zm).
Także stanowisko Pana, że nie istnieje obowiązek podatkowy (dodatkowo) w opłacie skarbowej od umowy sprzedaży nieruchomości położonej w "R" - nabytej w dniu 24.08.1999 r. aktem notarialnym Rep. A nr 1835/99 jest prawidłowe.
Notariusz sporządzający niniejszy akt notarialny ustalił i pobrał należną opłatę skarbową zgodnie z § 58 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.12.1994 r. w sprawie opłaty skarbowej wg stawki 5%, w wysokości 750,00 zł.
Z tym, że jak wynika z tegoż aktu, przedmiotem transakcji był zakup nieruchomości rolnej o powierzchni 95 arów zabudowanej budynkiem gospodarczym murowanym z częścią mieszkalną (jedna izba), za kwotę 15.000 zł - odpowiadającą wartości rynkowej, a nie zakup gospodarstwa rolnego.

3. Od dnia 01.05.2004 r. grunt jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Zatem odpłatna dostawa gruntu (np. sprzedaż, zamiana) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 5 ust. 1).
Przepisy w/w ustawy przewidują, że opodatkowaniu podlega taka dostawa, która jest realizowana przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w ramach jego działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2.
W przypadku natomiast, gdy dokonywana jest przez osobę fizyczną nie będącą podatnikiem i nie ma znamion działalności wykonywanej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy, wówczas taka dostawa (sprzedaż gruntów) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

4. Nie ma Pan obowiązku zwrotu ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dokonywanych od 1999 r. odliczeń od podatku wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego, wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, wykazywanych w zeznaniach rocznych na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Obowiązek doliczenia do podatku kwot odliczonych z tytułu ulgi budowlanej w związku z budową budynku mieszkalnego dotyczy jedynie przypadku określonego w art. 27a ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002 r., to jest w związku ze zmianą w całości przeznaczenia lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy.

Podobne interpretacje: