Drukuj

Czy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania świadczeń z tytułu realizacji przyznanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na podstawie Uchwały Rady Miasta bądź na podstawie Regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki jest prawidłowe. W dniu 21.03.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a §1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a §4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIASTA w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, wykonywane przez Spółkę, w załączniku do Uchwały ustala się kategorie osób uprawnionych do opłaty ulgowej i zwolnionych z odpłatności za usługi przewozowe. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Miasta:

I Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby :

1. Dzieci do lat 4

2. Ociemniali i ich przewodnicy - na podstawie legitymacji

3. Osoby, które ukończyły 70 lat życia - na podstawie dowodu osobistego

4. Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządów ruchu - na podstawie oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności stwierdzającego umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym

5. Pracownicy Spółki oraz członkowie ich rodzin, emeryci i renciści Spółki oraz emeryci i renciści przedsiębiorstwa państwowego – na podstawie legitymacji wydanej przez Spółkę

6. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby

7. Funkcjonariusze Policji, żołnierze ŻW w czasie wykonywania czynności służbowych.

II Do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy uprawnione są osoby:

1. Dzieci od 4 lat

2. Uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, średnich i policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

3. Emeryci i renciści- na podstawie ostatniego odcinka renty, emerytury łącznie z dowodem osobistym oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne - na podstawie legitymacji emeryta, rencisty wydanej przez ZUS i uprawniającej do świadczeń leczniczych współmałżonka wraz z jego dowodem osobistym.

Na podstawie Regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki prawo do bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami posiadają, poza pracownikami Spółki następujące osoby :

  • §1 pkt 2 w/cyt. Regulaminu:

Niżej wymienieni członkowie rodziny pracownika Spółki zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na corocznie wznawiany wniosek pracownika .

1. współmałżonek pracownika

2. dzieci pracownika, na które pracownik bądź pracujący współmałżonek pobiera lub mógłby pobierać zasiłek rodzinny, lecz nie dłużej jak do 24 roku życia

3. dzieci pracownika – półsieroty w okresie pobierania przez nie renty rodzinnej

  • §1 pkt 3 w/cyt. Regulaminu:

Emeryt (rencista), były pracownik, któremu przyznano świadczenie przedemerytalne, który w okresie 5 lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę (rentę), świadczenie przedemerytalne był zatrudniony w Spółce w pełnym wymiarze czasu pracy.

-§1 pkt 4 w/cyt. Regulaminu :

Małżonek emeryta lub rencisty zatrudnionego w określonym w pkt 3 okresie 5 lat oraz jego dzieci odpowiadające warunkom określonym w pkt 2 ppkt 2) .

-§1 pkt 5 w/cyt. Regulaminu:

Wdowa, wdowiec i dzieci określone w pkt 2 ppkt 2) po pracowniku, emerycie lub renciście Spółki (który przepracował minimum 5 lat w Spółce w pełnym wymiarze czasu pracy) w okresie otrzymywania przez nich renty rodzinnej.

Zdaniem Spółki wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie Uchwały Rady Miasta korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Spółki stanowią przychód zaliczany do przychodów z innych źródeł, od których przedsiębiorstwo nie ma obowiązku pobierać podatku dochodowego, a jedynie sporządza informację PIT-8C. Ocena prawna stanowiska pytającego. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami/ opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ zaniechano poboru podatku. Jak stanowi przepis art. 21 ust. 1 pkt 85 w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są akty normatywne powszechnie obowiązujące - ustawy, rozporządzenia oraz zgodnie z art. 87 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591ze zmianami/ na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. W związku z powyższym jeżeli Uchwała Rady Miasta, mocą której zostały przyznane uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów spełnia przesłanki uznania jej za akt prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi przepisami - wartość świadczeń, z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm./ użyte w ustawie określenia oznaczają :

pkt 1) emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury;

pkt 11) rencista - osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej;

W świetle powyższego przyznane świadczenia na podstawie przepisów wewnętrznych Przedsiębiorstwa byłemu pracownikowi, któremu przyznano świadczenie przedemerytalne, nie uprawnionego na podstawie Uchwały Rady Miasta do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł. Zatem pozostałym osobom, nie wymienionym w w/cyt. Uchwale Rady Miasta, uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na podstawie przepisów wewnętrznych Spółki należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Natomiast na podstawie art. 42a w/cyt. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art.20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Oceniając przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny na gruncie obowiązujących przepisów, należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: