Drukuj

Czy w celu ustalenia wielkości wykorzystanej dotychczas pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw powinna zastosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej? W szczególności, czy Spółka ma obowiązek zdyskontować wielkość tej pomocy zgodnie z treścią § 9 rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r.?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.) w celu ustalenia wielkości wykorzystanej dotychczas pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.)uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983) określa szczegółowy sposób przeliczania wartości pomocy publicznej, udzielanej w różnych formach, na równą jej wartość dotacji, wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) lub w ekwiwalencie dotacji netto (EDN). Wielkość pomocy publicznej w przypadku, gdy Spółka korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) reguluje przepis § 4 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia. Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia EDB, z zastrzeżeniem § 5 i 8 dla ulgi podatkowej, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania jest równy różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania, a kwotą podatku po jej obniżeniu. Zgodnie z § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia w przypadku gdy pomoc jest świadczona przez okres dłuższy niż rok, przy obliczaniu EDB uwzględnia się zdyskontowaną kwotę tej pomocy. Natomiast stosownie do § 2 pkt 4 w/w rozporządzenia przez pojęcie dyskontowania - należy rozumieć uwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie, polegające na pomnożeniu przyszłych płatności przez czynnik dyskontujący.

Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 32, poz. 272) przepis § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183). uzyskał nowe brzmienie.Zgodnie z przepisem § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą według sposobu określonego w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r., w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. W związku z powyższym Spółka przy ustalaniu wielkości otrzymanej pomocy publicznej ma obowiązek zdyskontować wielkość tej pomocy zgodnie z przepisem § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.). Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: