Drukuj

Czy wielkość pomocy publicznej, o której mowa w objaśnieniach do wzoru na dyskontowanie pomocy publicznej jest wielkością wynikającą z zeznania rocznego CIT-8, czy też z deklaracji miesięcznych CIT-2?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismami z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) i z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie rozumienia ,,dnia otrzymania pomocy", o którym mowa w objaśnieniach do wzoru na zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy w przepisie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.)uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 32, poz. 272) "§ 9" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183) otrzymał nowe brzmienie. Dniem otrzymania pomocy zgodnie z objaśnieniami do wzoru na zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określonego w § 9 ust. 6 w/w rozporządzenia w nowym brzmieniu jest dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), Zgodnie art. 2 pkt 11b ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) ilekroć w ustawie jest mowa o: dniu udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji: dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym.

W związku z powyższym Spółka działająca na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej - korzystająca z pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych - przy ustalaniu zdyskontowanej wartości poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy według w/w wzoru, winna za dzień otrzymania pomocy rozumieć ostatni dzień trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego, w którym zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) upływa termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 za rok podatkowy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: