Drukuj

Czy ryczałty samochodowe wypłacone niepełnosprawnym pracownikom na podstawie § 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są opodatkowane podatkiem dochodowym ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. (data wpływu 24.03.2004 r.), uzupełnione w dniu 06.04.2004 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolne od podatku dochodowego są otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków oraz wysokość i zasady udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22 ze zm.).

Zgodnie z § 2 pkt 12 lit. m cytowanego rozporządzenia – „środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (...) przeznaczone są na pomoc indywidualną na całkowity lub częściowy zwrot ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtów samochodowych za używany własny pojazd mechaniczny dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzeń narządu ruchu”.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wypłacone przez zakład pracy chronionej środki z ZFRON na rzecz niepełnosprawnych pracowników, na podstawie § 2 pkt 12 lit. m cytowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo informuję, że osoby niepełnosprawne otrzymujące ryczałty samochodowe z ZFRON, które zamierzają skorzystać z odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, winny pomniejszyć kwoty przysługujących odliczeń o wypłacone kwoty dofinansowania (art. 26 ust. 7b cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podobne interpretacje: