Drukuj

Decyzją Wojewody z 30.12.2002 r. został zmieniony podmiot dotacji przyznanej w 1998 r. Fundacji - z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców - na Spółkę. Od 31.12.2002 r. po przekazaniu przez Fundację wolnych środków pieniężnych, znajdujących się na kontach bankowych oraz wierzytelności znajdujących się u pożyczkobiorców, Spółka stała się podmiotem administrującym funduszem pożyczkowym. Na podstawie zawartych umów z pożyczkobiorcami, Spółka wstąpiła w miejsce Funduszu do czynnych umów o udzielenie pożyczki z dniem 31.12.2002 r, stała się ich stroną. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: Czy Spółka może zwolnić się z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. od kwoty dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 15.02.1990 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Naszym zdaniem dotacja podlega zwolnieniu tym bardziej, że Fundacja zapłaciła już od tej dotacji podatek dochodowy. W 1998 r. przepis dotyczący zwolnienia dotacji, otrzymanych z budżetu państwa czy samorządu terytorialnego nie obowiązywał, a Fundacja nie wystąpiła do Urzędu Skarbowego o indywidualne zaniechanie podatku.

W związku z pismem jednostki oraz działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście informuje iż: zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Z przedłożonego udokumentowania oraz stanu faktycznego wynika, iż 31.12.2002 r. jednostka otrzymała będącą uprzednio w posiadaniu Fundacji dotację na podstawie zawartego w dniu 16.12.2002 r. porozumienia pomiędzy Wojewodą Łódzkim, Spółką a ww. Fundacją oraz decyzji Nr 22 A/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 30.12.2002 r, z przeznaczeniem jej na udzielanie pożyczek inwestorom realizujšcym inwestycje przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy. Wobec powyższego Spółka w 2002 r. stała się podmiotem administrującym funduszem pożyczkowym. A zatem w świetle obowiązujących przepisów otrzymana dotacja wolna jest od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje: