Drukuj

Czy uprawnienie do zwolnienia dochodu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymaga stosownej uchwały mającej znamiona budżetu? Czy dochód przeznaczony na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowzm od osb prawnych należy ująć w deklaracjach CIT - 2 i w zeznaniu CIT - 8 w momencie przeznaczenia tych środków? Czy w sytuacji gdy w uchwale zarządu spółki nie jest wskazana kwota dochodu, która ma być przeznaczona na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy cały dochód osiągnięty w 2005 r. i przeznaczony na ww. cele podlega zwolnieniu? Czy w przypadku wydatkowania w roku podatkowym na cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy kwoty niższej niż osiągnięty dochód, można tę różnicę przeznaczyć na ww. cel w kolejnym roku, nie tracąc prawa do zwolnienia z podatku dochodowego?

Pismem z dnia 19.04.2005 r. Spółka z o.o. wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Zarząd Spółki zamierza przeznaczyć całość dochodu osiągniętego w 2005 r. na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 ze zm.), tj. na prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu i pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Dla podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dochód przeznaczony na cele wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 cyt. ustawy o portach i przystaniach morskich jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

W opisanym stanie faktycznym wątpliwości podatnika budzą następujące zagadnienia:

 1. Czy aby móc skorzystać ze zwolnienia wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwała o przeznaczeniu dochodu na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej powinna mieć znamiona budżetu, w którym dokładnie określony jest plan rzeczowo - finansowy z wyszczególnionymi kwotowo pozycjami,
 2. W sytuacji gdy uchwała o przeznaczeniu dochodu nie musi spełniać wymogu opisanego powyżej, czy dochód przeznaczony na cele zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 26 należy ująć zarówno w miesięcznych deklaracjach CIT - 2, jak i w zeznaniu rocznym CIT-8 w momencie przeznaczenia tych środków,
 3. Czy w sytuacji gdy w uchwale Zarządu Spółki nie jest wskazana kwota dochodu, która ma być przeznaczona na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 26, cały dochód osiągnięty w 2005r. i przeznaczony przez Spółkę na ww. cele podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 4. Czy w przypadku wydatkowania w roku podatkowym na cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 26 cyt. ustawy kwoty niższej niż osiągnięty dochód, można tę różnicę przeznaczyć na cele określone w przytaczanym art. 17 ust. 1 pkt 26 w kolejnym roku kalendarzowym, nie tracąc prawa do zwolnienia z podatku dochodowego w roku poprzednim.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż:

 • uchwała o przeznaczeniu dochodu nie musi spełniać wymogu opisanego w pkt 1;
 • dochód przeznaczony na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 26 należy wykazywać w deklaracjach CIT-2 i w zeznaniu rocznym CIT - 8 w momencie przeznaczenia tych środków,
 • ponieważ cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 26 stanowią przedmiot działalności Spółki, cały osiągnięty dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 • w przypadku wydatkowania w roku kalendarzowym na cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 26 cyt. ustawy kwoty niższej niż osiągnięty w tym roku dochód, można tę różnicę przeznaczyć na cele z przytaczanego przepisu w kolejnym roku kalendarzowym, nie tracąc prawa do zwolnienia z podatku dochodowego w roku poprzednim.

Zgodnie z art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, iż w przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym w dacie wydania niniejszego postanowienia stanie prawnym, stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następująca normy prawa podatkowego: art. 17 ust. 1 pkt 26 oraz art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 685).

Art. 17 ust. 1b cyt. wyżej ustawy stanowi, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają szczególnej formy dokumentacji warunkującej korzystanie z przywileju zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 26 cyt. ustawy.

Wobec czego dla celów podatkowych można przyjąć dowolność formy projektu realizacji przedmiotowych inwestycji, aczkolwiek dokumentacja powinna jednoznacznie wskazywać przeznaczenie dochodu Spółki.

Kwoty dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się odpowiednio w deklaracjach CIT - 2 oraz w zeznaniu CIT - 8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje limitu kwoty dochodu, która podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jedynym warunkiem skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie osiągniętego dochodu na cele preferowane przez ustawodawcę, wymienione w przywołanym wyżej przepisie.

Zatem cały osiągnięty przez wnioskodawcę dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania, jeśli zostanie przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na niżej wymienione cele:

 • budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej,
 • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
 • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Należy również zauważyć, iż przedmiot działalności Spółki, określony w statucie, nie może być samoistną podstawą zwolnienia przedmiotowego. Podstawę takiego zwolnienia może stanowić jedynie faktyczne przeznaczenie dochodu, na cele wymienione w ustawie.

W sytuacji, gdy Spółka wydatkuje w roku podatkowym jedynie część swoich dochodów na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 26, a pozostała kwota osiągniętego w tym roku podatkowym dochodu zostanie przeznaczona i wydatkowana na te same cele w kolejnych latach podatkowych, podatnik nie traci prawa do zwolnienia tego dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z zapisem art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatkowanie dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 nie jest ograniczone ramą czasową.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Stosownie do postanowień art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: