Drukuj

dotyczy bezpośredniej realizacji programów finansowanych za środków pomocowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po dokonaniu analizy sytuacji opisanej w zapytaniu z dnia 27.01.2004 r., informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego we wnioskowanej sprawie:

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 46 zwalnia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż zwolnienie może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie oba kryteria.

Z analizy treści zapytania i załączonej umowy wynika, iż zawarł pan umowę z rządową agencją holenderską D. na świadczenie usług jako starszy doradca (konsultant), w ramach projektu „Wsparcie budowy instytucji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w pilotażowych regionach Polski, program przedakcesyjny PPA02/P/9/1” (w skrócie IBRD). Z przedstawionej umowy wynika także, że w okresie jej trwania pana zadania polegają na pana bezpośrednim udziale w pracach w zakresie rozwoju gruntów.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym sprawy należy stwierdzić, iż jest pan bezpośrednim wykonawcą określonych czynności realizowanych w ramach bezzwrotnej pomocy międzynarodowej w rozumieniu art. 21 ust. 1pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, iż uzyskany przez pana dochód w związku z realizacją programu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż przedstawione przez pana stanowisko w sprawie jest słuszne.

Podobne interpretacje: