Drukuj

Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?

Na podstawie wyroku sądowego z dnia 19 lutego 2004 r. pracownik otrzymał od komornika w 2004 r. 1.804,58 zł tytułem zaległego wynagrodzenia, tzw. "13-tej pensji" za rok 2000, kwotę 753,36 zł tytułem odsetek za zwłokę od niewypłaconych w terminie wyżej wymienionych świadczeń oraz 196,26 zł tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 22 grudnia 2003 r., tj. dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - razem 2.754,20 zł.

W informacji PIT-11 za 2004 r. płatnik (zakład pracy zatrudniający podatnika) wykazał w pozycji przychód kwotę 2.557,94 zł, tj. zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami za zwłokę.

Przedmiotem wniosku jest rozstrzygnięcie wątpliwości czy zasądzone wyrokiem sądu i wypłacone przez były zakład pracy odsetki za zwłokę czy też odsetki skapitalizowane jak pisze jednostka (kwota 753,56 zł) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 tej ustawy wymienia poszczególne źródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustęp 1 pkt 1 tego przepisu określa, że źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przytoczonych przepisów wynika więc, że wypłacona nagroda roczna (13-ta pensja) stanowi przychód ze stosunku pracy i jest opodatkowana podatkiem dochodowym w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji podatnika. Jednocześnie jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

W tym przypadku wypłacone odsetki za zwłokę w kwocie 753,36 zł są zwolnione od podatku dochodowego i nie powinny być wykazane w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B. Zgodnie z pkt 2 objaśnienia wzoru informacji stanowiącym załącznik Nr 17 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 2225) w kwocie przychodów w części E informacji nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie art. 21, 22, 52, 52a i 52c ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Odrębną kwestią jest opodatkowanie odsetek od odsetek, naliczonych od zaległych wynagrodzeń. W tym przypadku mamy do czynienia z odrębną kategorią przychodu z tytułu odsetek, która nie mieści się w pojęciu odsetek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to ma bowiem zastosowanie wyłącznie do odsetek od nieterminowej wypłaty świadczeń ze stosunku pracy, nie dotyczy natomiast odsetek naliczonych od odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty tych świadczeń.

Należności te jako nie wymienione w katalogu rodzaju przychodów zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przychód wymieniony w pkt 9 tego przepisu, tj. przychód z innych źródeł. Szczegółowe wyliczenie "innych źródeł" zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy nie ma charakteru zamkniętego. Świadczy o tym sformułowanie "za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności...".

W tej sytuacji były zakład pracy wypłacając odsetki od odsetek nie będzie występować w charakterze płatnika i nie będzie na nim ciążyć obowiązek poboru zaliczek na podatek. Jednakże zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakład pracy jest zobowiązany sporządzić informację PIT-8C o wypłaconych byłym pracownikom należnościach i świadczeniach z innych źródeł i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Podatnik natomiast uzyskane przychody z innych źródeł wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym.

W świetle powyższego własne stanowisko podatnika, że otrzymane odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń stanowią dochód podlegający opodatkowaniu należy uznać za nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: