Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacjapodatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:


- zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie zdnia 23 maja 2005r Nr 1442/DF/415/66/EG/05, w sprawie udzielenia pisemnejinterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Panaindywidualnej sprawie uznając Pana stanowisko przedstawione we wnioskuzłożonym w urzędzie skarbowym w Wołominie w dniu 25 marca 2005r(uzupełnionym w piśmie z dnia 14 kwietnia 2005r) za prawidłowe.


Uzasadnienie


Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawieZarządzenia Burmistrza Miasta Z. Nr 83/04 z dnia 05.10.2004r obowiązującymw roku szkolnym 2004/2005 otrzymuje Pan kwotę 600 zł miesięcznie, pomniejszonąodpowiednio do liczby dni nieobecności córki w szkole, jako zwrot kosztów dowozu,niepełnosprawnej córki Natalii S., do szkoły własnym samochodem. Downiosku dołączył Pan:1. Zarządzenie Nr 83/04 Burmistrza Miasta Z. z dnia 5 października 2004r wsprawie przyznania zwrotu kosztów dowozu do Gimnazjum Nr 66 w Warszawie niepełnosprawnego dziecka realizującego obowiązek szkolny2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka Natalii S. Nr 17.07.1980r zdnia 07.04.2003r Nr 1271/3.3. Dwie informacje PIT-8C wystawione przez płatnika wypłacającego toświadczenie.


Zdaniem Pana Kwoty otrzymywane z tytułu dowozu dzieckaniepełnosprawnego do szkoły nie powinny być zaliczane do przychodów.Powołanym w sentencji postanowieniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego wWołominie uznał Pana stanowisko za nieprawidłowe.Na przedmiotowe postanowienie zażalenie nie zostało złożone.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionymstanem faktycznym oraz z dołączonymi do wniosku dokumentami, stwierdza conastępuje.Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r Nr 256, póz. 2572 z późn.zm.), sieć publicznych szkół powinna byćzorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązkuszkolnego, z uwzględnieniem zasady, iż droga dziecka z domu do szkoły nie możeprzekroczyć:- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowych,- 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniówgimnazjów.Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka,przekracza odległości wyżej wymienione, obowiązkiem gminy jest zapewnieniebezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazduśrodkami komunikacji publicznej.Do obowiązków gminy należy również, na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy osystemie oświaty, zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu iopieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodkaumożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom imłodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży zupośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrotkosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżelidowożenie zapewniają rodzice.


Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca1991r o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14, póz. 176 z późn.zm.) należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 9 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem dochodowympodlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52ai 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) zaniechano poborupodatku.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dlauczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących winnych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednosteksamorządu terytorialnego oraz ze środków wtasnych szkół i uczelni, przyznane napodstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, owyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym orazo stopniach i tytule w zakresie sztuki.Zauważyć należy, iż wyżej przytoczone zwolnienie przedmiotowe ma bardzoszeroki zakres. Formą pomocy materialnej dla ucznia jest nie tylko stypendiumsocjalne, zapewnienie zakwaterowania w internecie lub bursie, umożliwieniekorzystania z posiłków w stołówce szkoły prowadzonej przez inny podmiot, ale takżeświadczenie udzielane przez gminę w formie bezpłatnego transportu oraz zwrotukosztów przejazdu, dokonywane stosownie do postanowień art. 17 ust. 3a ustawy osystemie oświaty. Przy czym, zwolnieniem tym objęty jest nie tylko zwrot kosztówprzejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, ale także zwrot kosztówtransportu dziecka samochodem prywatnym rodziców dziecka. Nie w każdej bowiemsytuacji gmina może zapewnić dzieciom niepełnosprawnym, na których ciążyobowiązek szkolny, dowóz do najbliższej szkoły (ośrodka) bezpłatnym transportemoraz nie zawsze - z uwagi na stopień niepełnosprawności dziecka - możliwe jestdowożenie dziecka przez rodziców środkami transportu publicznego.


W konsekwencji zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka naobowiązkowe zajęcia szkolne jest niczym innym jak formą pomocy materialnej dlaucznia, przyznaną na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.W świetle powyższego świadczenia udzielone przez gminę w formie zwrotukosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły samochodem rodzica,dokonane stosownie do postanowień ustawy o systemie oświaty, korzystają zezwolnienia od podatku dochodowego na podstawie wyżej cytowanego art. 21 ust. 1pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wobec tego, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołomłniez dnia 23 maja 2005r Nr 1442/DF/415/66/EG/05 rażąco narusza prawo w ten sposób,że jego treść pozostaje w wyrażonej sprzeczności z treścią wyżej powołanychprzepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemieoświaty, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia przedmiotowepostanowienie.

Podobne interpretacje: