Drukuj

Czy wypłacane stypendia socjalne dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40, czy 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że Strona wypłaca stypendia socjalne dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.

Pytanie strony: Czy do wypłaconych stypendiów należy zastosować zwolnienie art. 21 ust. 1 pkt 40 czy 40b.

Zdaniem strony do wypłacanych stypendiów będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40.

Ocena prawna stanu faktycznego: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia - zgodnie z art. 90b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W oparciu o art.. 90c ust. 2 w/w ustawy stypendium szkolne i zasiłek szkolny są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W myśl art. 90p tej ustawy przedmiotowa pomoc jest zadaniem własnym gmin i jest wypłacona w oparciu o - uchwalony przez radę gminy - regulamin.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Jak zaś wynika z art. 21 ust. 1 pkt 40b wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady ustalania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że wypłacone przez gminę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznane są na podstawie ustawy o systemie oświaty. Świadczenia te zatem korzystają ze zwolnienia zapisanego a art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma więc zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko zawarte we wniosku z dnia 29.06.2005 r. jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Podobne interpretacje: