Drukuj

Czy w przypadku świadczenia odpłatnych usług przez warsztaty szkolne, szkoła korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do obiektów zajmowanych przez te warsztaty?

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), Burmistrz Gminy POlice, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005 r. w indywidualnej sprawie o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w punkcie 1a we wniosku, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące zastosowania przepisu podatkowego jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2005.

Szkoła prowadzi w części nieruchomości (trwały zarząd) warsztaty szkolne – gospodarstwo pomocnicze. Warsztaty te służą praktycznej nauce zawodu dla uczniów szkoły – mechanik pojazdów samochodowych. Nauka zawodu na terenie warsztatów szkolnych polega na szkoleniach teoretycznych oraz, zwłaszcza, praktycznych, na wykonywaniu napraw pojazdów samochodowych m.in. osób trzecich, tj. również pojazdów nie stanowiących własności ani szkoły, ani uczniów, ani nauczycieli. Za wykonywanie części z tych napraw szkoła pobiera opłatę od właścicieli pojazdów. Opłaty te są głównym źródłem utrzymania gospodarstwa pomocniczego.

Z wykładni językowej (gramatycznej) art. 7 ust. 2 pkt 2 wynika, że w przypadku prowadzenia w ramach działalności oświatowej działalności gospodarczej nieruchomości zajęte na ten cel będą zwolnione z podatku od nieruchomości. Interpretacja ta jest trafna. Za słusznością takiej wykładni przemawia fakt, iż w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej jest praktyczna nauka zawodu, co wynika z art. 64 ust. 1pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Tym samym, w przypadku prowadzenia przez szkołę praktycznego nauczania zawodu w postaci warsztatów szkolnych, które będą świadczyły usługi, mowa jest w dalszym ciągu o działalności oświatowej. Uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży usług jest jedynie jej skutkiem ubocznym. Nie zmienia to faktu, iż jest to działalność oświatowa. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w piśmie z dnia 18 czerwca 2003 r. nr LK-1196/LP/03/IP. Co więcej, Minister Finansów w stanowisku tym, opierając się na treści art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wskazuje, iż zwolnieniem tym objęte są gospodarstwa pomocnicze prowadzone przez szkołę, jeśli w nich również odbywa się praktyczna nauka zawodu. Pogląd wnioskodawcy pokrywa się zatem w pełni ze stanowiskiem Ministra Finansów.

Reasumując, zdaniem wnioskodawcy, również w przypadku świadczenia odpłatnych usług przez warsztaty szkolne, szkoła korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do obiektów zajmowanych przez te warsztaty.

Zwolnieniu temu nie stoi na przeszkodzie fakt, iż w obiektach tych prowadzona jest odpłatna działalność usługowa będąca bezpośrednim następstwem prowadzenia działalności oświatowej (warsztaty szkolne).

W stanie faktycznym przedstawionym w punkcie 1a wniosku ma zastosowanie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), który stanowi: „od podatku od nieruchomości zwalnia się również: szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarząd, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa” oraz art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), który stanowi: „podstawową formą działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły jest w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu” i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), który stanowi: „praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, pomocniczych pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych".

Praktyczna nauka zawodu (mechanik pojazdów samochodowych), która odbywa się w warsztatach szkolnych (gospodarstwo pomocnicze szkoły), w świetle art. 64 ust. 1 pkt 5 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jest częścią działalności oświatowej szkoły.

Świadczenie częściowo odpłatnych usług przez warsztaty szkolne w postaci napraw pojazdów samochodowych osób trzecich nie zmienia faktu, iż nieruchomości szkolne zajęte na warsztaty wykorzystywane są w celu kształcenia zawodowego uczniów i praktycznej nauki zawodu. Działalność warsztatów szklonych w tym zakresie jest działalnością oświatową.

Nieruchomości szkolne będące w zarządzie Wnioskodawcy a użytkowane przez warsztaty szkolne podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Podobne interpretacje: