Drukuj

dot. sposobu udokumentowania wydatków związanych z budową własnego budynku mieszkalnego finansowanych z przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 28 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – f) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa z dnia 23 05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 04.05.2005r. nr 1421/AD/415/11/UG/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


- odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 25.02.2005r. uzupełnionym w dniu 22.03.2005r. wystąpili Państwo o opinię dotyczącą „sposobu udokumentowania wydatków związanych z budową własnego budynku mieszkalnego finansowanych z przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego” twierdząc, że „wycena nieruchomości sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę powinna być dowodem potwierdzającym wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na budowę domu”.

Postanowieniem z dnia 04.05.2005r. nr 1421/AD/415/11/UG/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie uznał stanowisko Państwa za nieprawidłowe i stwierdził, że ekspertyzy wykonanej przez biegłego nie można uznać za dowód potwierdzający fakt wydatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży, na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży.

W uzasadnieniu przedstawiającym stan prawny zajętego stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie powołał zapis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c), art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – e) oraz art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, osiągnięty przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu zryczałtowanemu 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, chyba że w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży środki z tej sprzedaży wydatkowane zostaną na własne cele mieszkaniowe.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – e) należy wykazać, że wydatki poniesiono na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Zdaniem organu podatkowego pierwszej instancji konieczne jest więc przedstawienie dowodu własności i pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego oraz dokumentów potwierdzających wydatkowanie w okresie dwuletnim określonych środków finansowych.

Powyższe postanowienie uznali Państwo za krzywdzące i dnia23.05.2005r. wnieśli zażalenie, w którym informują Państwo, że dom budowany był systemem gospodarczym i nie posiadają rachunków i faktur dokumentujących poniesienie kosztów materiałów i robocizny. W oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej – art. 180, art. 181 i art. 187 - ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy jest, zdaniem Państwa, dowodem wystarczającym do nabycia prawa do ulgi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa co następuje:

Środkami, które w postępowaniu podatkowym służą do ustalenia prawdy obiektywnej, są dowody. Zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej jako dowód, należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zdaniem Państwa dowodem potwierdzenia poniesienia wydatków uprawniających do ulgi może być ekspertyza rzeczoznawcy.

Organ odwoławczy uważa, że opinia biegłego jest jednym z dokumentów pozwalających na wyjaśnienie stanu faktycznego nie może jednak zastąpić głównych dowodów w sprawie, takich jak faktury, rachunki czy umowy. Należy bowiem podkreślić, że ekspertyza rzeczoznawcy opiera się przede wszystkim na szacowaniu czyli określeniu przybliżonej wartości przedmiotu i przybliżonego terminu jego powstania.

Do skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – e) konieczne jest ustalenie faktycznej kwoty wydatkowanej na własne cele mieszkaniowe i oznaczenie dokładnego terminu poniesienia wydatków.

Wyjaśnić należy również, że kwestie dowodów w postępowaniu podatkowym reguluje rozdział 11, działu IV Ordynacji podatkowej. Stosowane środki dowodowe wymienia art. 181 powołanej ustawy. Przepis ten nie zawiera zamkniętego katalogu dowodów, a zatem dowodami w postępowaniu mogą być dokumenty, które przyczynią się do ustalenia prawdy obiektywnej, i nie są sprzeczne z prawem.

Wiedząc, że skorzystanie z ulgi podatkowej możliwe jest po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, Strona we własnym dobrze pojętym interesie powinna dołożyć należytej staranności do właściwego udokumentowania zdarzeń gospodarczych, mających wpływ na nabycie uprawnień do skorzystania z ulgi.

Powoływana przez Państwa ekspertyza stanowi jedynie dowód, że budynek został wybudowany, ale nie stwierdza kto i kiedy poniósł wydatki.

Oznacza to, że opinia rzeczoznawcy może być jednym z dokumentów pomocnych przy wyjaśnieniu stanu faktycznego, lecz ocena jej wartości dowodowej będzie należała do organu podatkowego.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, oparte na przytoczonych wcześniej przepisach prawa podatkowego, jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: