Drukuj

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania w Urzędzie Skarbowym corocznych zeznań podatkowych.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że:stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2005 r., który wpłynął w dniu 01.08.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 05.08.2005 r., które wpłynęło w dniu 11.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, a mianowicie zwolnienia Ochotniczych Straży Pożarnych z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania corocznych zeznań podatkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony pismem z dnia 05.08.2005 r.

Zgodnie z art. 14a §1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pytanie: Pismem z dnia 27.07.2005 r. wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy OchotniczaStraż Pożarna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania w Urzędzie Skarbowym corocznych zeznań podatkowych.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jako stowarzyszenie prowadzi działalność statutową. Ewentualne dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie:
Zdaniem wnioskodawcy, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i składania rozliczeń w tym zakresie.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej. Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1a ww. ustawy zwolnienie którym mowa w ust. 1 dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne określone w tym przepisie nie dotyczy:
1)dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego.
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17 a - 17k
2)dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższych przepisów wynika, że w dochody uzyskane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; przeznaczone na realizację celów statutowych wolne są od podatku. W obecnym stanie prawnym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w zakresiew jakim korzystają ze zwolnienia, nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej tj. nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W celu ustalenia zakresu tego zwolnienia podatkowego należy odwołać się do przepisów statutu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 , art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Z powyższego przepisu wynika, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych pomimo zwolnienia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych nie zostały zwolnione z obowiązku składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, które należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Podobne interpretacje: