Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustawy (Dz. U. Nr 83, poz. 373 ze zm.) spółdzielnie z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, mogą dokonać waloryzacji udziałów członkowskich za okres 1944- 1990 przez przeniesienie na fundusz udziałowy części funduszu zasobowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy Uchwałę w sprawie waloryzacji udziałów podejmuje w 1991r walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) większością 3 /4 głosów. Tryb postępowania przy zwrocie udziałów członkowskich w tym powstałych w wyniku waloryzacji regulują przepisy art. 21 ust. 1 pkt 50 i art. 41 ust. 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 1997 r. ustawą z 21 listopada 1996 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów w spółdzielni - są wolne od podatku w części stanowiącej koszt nabycia. Równocześnie w myśl art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 ze zm.) nominalny wzrost wartości udziałów członkowskich w wyniku ich waloryzacji w trybie określonym w tej ustawie z funduszu zasobowego spółdzielni - nie podlega opodatkowaniu. Jednocześnie wypłacając udziały członkowskie jednostka winna uwzględnić przepis szczególny to jest art. 41 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy, którego odroczono obowiązek pobierania przez spółdzielnię 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot nadwyżki bilansowej przeznaczonej na powiększenie udziałów członkowskich w latach 1995-1997 - do momentu wypłaty tych udziałów.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że udziały zwracane członkom spółdzielni nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części pochodzącej:

  • z wypłat dokonanych bezpośrednio przez członków (pochodzących z kwot potrąconych w listach płac z ich wynagrodzenia netto bądź wpłat gotówkowych wnoszonych do kasy spółdzielni) - w ich wysokości nominalnej z dnia wniesienia,
  • z odpisów na udziały członkowskie dokonanych z podziału nadwyżki bilansowej, od których wcześniej został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • z funduszu zasobowego spółdzielni w wyniku waloryzacji udziałów dokonanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 ze zm.) - w ich wysokości z dnia dokonania tej waloryzacji przez spółdzielnię.

Natomiast spółdzielnia jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot zwracanych członkom udziałów, w części pochodzącej z innych tytułów niż wyżej wymienione, a w szczególności z odpisów na udziały dokonanych z nadwyżki bilansowej spółdzielni w latach 1995-1997 bez pobrana zryczałtowanego podatku na podstawie art. 41 ust. 5a powołanej ustawy.

Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku stawka odroczonego zryczałtowanego podatku wynosi 20%. Powyższa regulacja jest przepisem szczególnym w stosunku do stawki podatku określonej od 1 stycznia 2001, w art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 32 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104).

W związku z powyższym spółdzielnie dokonujące w roku 2001 (i w latach następnych) zwrotu kwot udziałów członkowskich, powstałych z dochodu spółdzielni przekazanego w latach 1995-1997 na powiększenie jej funduszu udziałowego - jako płatnicy są obowiązane do potrącenia zryczałtowanego podatku w wysokości 20% kwoty wypłaty i przekazanie do 7-ego następnego miesiąca do urzędu skarbowego właściwego wg swej siedziby wraz ze zbiorczą deklaracja PIT-8A zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a związku z art. 41 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto tut. Urząd potwierdza stanowisko zawarte w piśmie dotyczące wypłaty udziałów członkowskich byłym członkom, które potrącone były z ich już opodatkowanych wynagrodzeń, a zostaną wypłacone w 2003 r. nie będą podlegały opodatkowaniu.

Podobne interpretacje: