Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 04.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 14.04.2003 r.), uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 18.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 23.04.2003 r.) oraz pismem z dnia 05.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu 09.05.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży nieruchomości przejętej za niespłacony kredyt wyjaśnia:

I. Przychody ze sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U, Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.), zgodnie, z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego, bowiem tylko taką formę przeniesienia własności nieruchomości przewiduje art. 158 K.c.

Z przedstawionych przez Bank dokumentów (protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz aktu sprzedaży) wynika, że przedmiotem sprzedaży w dniu 06.03.2003 r. była zabudowana nieruchomość położona we wsi K.. gm. B. o powierzchni 3,77 ha, oznaczona jako działki stanowiące rolę, sad, łąkę, las i nieużytek. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na, prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

W świetle powołanej definicji sprzedana przez Bank nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlegała będzie zwolnieniu przedmiotowemu, wynikającemu z przepisu zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. Bank Spółdzielczy był właścicielem nieruchomości ponad pięć lat - od dnia 16.10.1995 r. (postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie przysądzenia nieruchomości) do dnia sprzedaży - 06.03.2003 r.

II. W zakresie podatku od towarów i usług od przedstawionej transakcji tut. Urząd wyjaśnia:

Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993 r., poz. 50 ze zm.) towarami używanymi są:
- budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło, co najmniej 5 lat,
- pozostałe towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich sprzedaży wyniósł, co najmniej pół roku.

W przypadku nieruchomości warunkiem wystarczającym dla uznania ich za towar używany jest upływ wymaganego okresu czasu - pięciu lat.

Aby skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży towarów używanych muszą być spełnione następujące warunki:

  • przedmiotem obrotu jest towar spełniający przesłanki pozwalające uznać go za towar używany,
  • sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do tych towarów,
  • towar używany jest przedmiotem czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o VAT.

Ponieważ nieruchomość położona we wsi K. gmina B. spełnia ww. warunki, zdaniem tut. Urzędu sprzedaż tej nieruchomości przez Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5.

Podobne interpretacje: