Drukuj

Czy przyznana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 r., znak: Fn 3512/8/2005 w sprawie udzielenia interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej dla uczniów stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 18.07.2005 r., znak: Fn 3512/8/2005 Urząd Miasta i Gminy zwrócił się o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznanej dla uczniów.

Urząd Miasta i Gminy wnosi:

1) Urząd Miasta i Gminy przyznaje dla uczniów zamieszkałych na tereniegminy pomoc materialną o charakterze socjalnym na podstawie regulaminuprzyznawania stypendium oraz ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2) zdaniem Urzędu Miasta i Gminy pomoc przyznawana dla uczniówkorzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym odosób fizycznych i jako płatnik nie jest zobowiązany sporządzać informacji owysokości wypłacanego stypendium.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków własnych szkół i uczelni -przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki.
Z powyższych przepisów wynika, że wypłacana przez wnioskodawcą pomoc materialna wformie stypendium szkolnego przyznana na podstawie ustawy o systemie oświaty stanowipomoc materialną dla uczniów pochodzącą z budżetu jednostek terytorialnych i korzysta zezwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych. Przepis ten nie wprowadza kwotowych ograniczeń zwolnienia.
W związku z tym, całość wypłacanej pomocy materialnej dla uczniów na podstawie w/wprzepisu zwolniona jest od podatku.
Płatnik nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłacanegostypendium PIT-8S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych określający obowiązek sporządzania w/w informacji dotyczy wyłączeniezwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiadającej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Podobne interpretacje: