Drukuj

Czy można sprzedać środek trwały nabyty przed 30 września 2001 r. jeżeli sprzedaż nie spowoduje obniżenia wartości początkowej środków trwałych nabytych przed 30 września 2001 r. do kwoty poniżej 8.740.000,00 zł.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.05.2005 r. (data wpływu 06.05.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 22.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zachowania prawa do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w świetle § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289) w związku ze sprzedażą środka trwałego nabytego przed 30.09.2001r. uznajeza nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku

Spółka pismem z dnia 4.05.2005 r. (data wpływu 06.05.2005 r.) uzupełnionym z dnia 22.06.2005 r. wystąpiła z pytaniem: Czy można sprzedać środek trwały nabyty przed 30 września 2001 r. jeżeli sprzedaż nie spowoduje obniżenia wartości początkowej środków trwałych nabytych przed 30 września 2001 r. do kwoty poniżej 8.740.000.00 zł ?Jak wynika ze stanu faktycznego Spółka uzyskała zezwolenie ... z dnia... 2000 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE. Jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej zezwolenie wymienia poniesienie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych rozumianych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289) o wartości co najmniej ... mln zł do dnia 31 marca 2001 r. Pismem z dnia .. marca 2001 r. na prośbę Spółki przedłużony został termin spełnienia w/w warunków do dnia 30 września 2001 r. Komisja ds.Kontroli Realizacji Zezwoleń w protokóle z dnia ...2001 r. potwierdziła poniesienie przez Spółkę nakładów inwestycyjnych na kwotę 8.740.200 zł (tj. mniej niż ... ze względu na kurs EURO). Spółka w trakcie kontroli przedstawiła zestawienie poniesionych wydatków na kwotę przekraczającą ... mln. zł. Spółka zachowując w zakresie zapisanym w zezwoleniu prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20.10.2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. korzysta z ulg i preferencji podatkowych zapisanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. przedsiębiorca traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z nich skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału przedsiębiorców, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1.
W świetle powyższego własność składników majątkowych nabytych przez Spółkę po dniu uzyskania zezwolenia, z którymi były związane zwolnienia od podatku, nie może być przeniesiona w jakiejkolwiek formie bez utraty prawa do zwolnień od podatku dochodowego z zastrzeżeniem składników majątkowych w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Warunek nieprzeniesienia własności, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia dotyczy składników majątkowych w ujęciu ilościowym a nie ich wartości. W związku z powyższym, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego nie uznaje za prawidłowe stanowisko, Spółki zgodnie z którym można sprzedać środek trwały pod warunkiem, że sprzedaż nie spowoduje obniżenia wartości początkowej środków trwałych poniżej kwoty 8.740.000,00 zł.

Podobne interpretacje: