Drukuj

Czy diety wypłacone pracownikom za czas podróży zagranicznej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r., czy też wiążący jest w tej sytuacji art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelu za czas podróży służbowej jest zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z wyżej powołanym rozporządzeniem, czy też obowiązującym jest art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym?

Wnioskiem z dnia 02.08.2005r. (uzupełnionym w dniu 20.09.2005r.) podatnik wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż wnioskodawca jest czynnym podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Na umowę o pracę zatrudnia pracowników i ich miejscem pracy jest Polska a także kraje Unii Europejskiej. Wynagrodzenie za pracę otrzymują w PLN. Do krajów UE deleguje pracowników w celu wykonania prostych czynności polegających na pakowaniu, sortowaniu, załadunku i wyładunku zakupionych konstrukcji metalowych, które następnie wysyłane są do odbiorców UE. Zgodnie z zawartymi umowami o pracę stałe ich miejsce pracy znajduje się w miejscowości X, gdzie jest siedziba firmy. Za czas pobytu na terenie UE wypłaca pracownikom diety zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Pobyt w hotelach oraz dowóz pracowników podatnik opłaca osobiście.

W związku z powyższym, podatnik skierował następujące zapytania:

  1. czy diety wypłacone pracownikom za czas podróży zagranicznej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, czy też wiążący dla Pana sytuacji jest art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. czy wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelu za czas podróży służbowej jest zwolniona od podatku dochodowego zgodnie w wyżej powołanym rozporządzeniem, czy też obowiązującym Pana jest art. 21 ust. 1 pkt19 ustawy o podatku dochodowym,
  3. czy diety właściciela firmy odbywającego podróż służbową zagraniczną do wysokości równowartości jak i powyżej 30 diet stanowią koszty uzyskania przychodu w świetle art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek o interpretację w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diet właściciela firmy odbywającego podróż służbową zagraniczną do wysokości równowartości 30 diet tut. organ podatkowy rozpatrzył odrębnym postanowieniem.

Niniejszym postanowieniem tut. organ rozpatruje wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zwolnienia od podatku od osób fizycznych diet i innych należności pracowników za czas podróży zagranicznej.

Zdaniem podatnika diety i inne należności za czas podróży służbowej pracowników są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści przepisu art. 21 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku są diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Podróżą służbową w rozumieniu art. 775 k.p. jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Stałe miejsce pracy natomiast powinno być wskazane w umowie o pracę. O tym więc, czy wyjazd służbowy pracownika może być uznany za podróż służbową, decyduje przede wszystkim to, czy pracownik ma zadanie do wykonania poza miejscem, które zostało wskazane jako stałe miejsce pracy.

Zatem, jeżeli stałe miejsce wykonywania pracy przez pracowników, zgodnie z treścią umowy o pracę, znajduje się w kraju a poza jego granicami pracownicy wykonują jedynie zadania służbowe na polecenie swego pracodawcy – to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane przez pracodawcę diety i inne należności za czas podróży służbowej za granicą podlegają zwolnieniu, co reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Odmienną sytuację reguluje przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym, który stanowi, iż zwolnieniu podlega część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej – w wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca lub otrzymywane stypendium; zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15.

Ponadto odmienną sytuację reguluje art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym, ponieważ przepis ten stanowi, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14, w:

a) hotelach pracowniczych,

b) kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Zgodnie z ust.14 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt19, ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust.2 pkt3 i 4.

Reasumując, wypłacane przez podatnika diety i inne należności za czas podróży służbowej w granicach limitów określonych w/w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.a) wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty diet za czas podróż służbowej wypłacone ponad limit określony tym rozporządzeniem należy doliczyć do pozostałych składników wynagrodzenia pracownika, zaś wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelu za czas podróży służbowej ponad limit stanowi nieodpłatne świadczenie i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku z 02.08.2005r. z uzupełnieniem z dnia 20.09.2005r. odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego diet i innych należności pracowników za czas podróży zagranicznej.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

Podobne interpretacje: