Drukuj

Czy w sytuacji jeżeli spółka w zeznaniu CIT-8 za 2004r. cały dochód zwolniła od podatku dochodowego od osób prawnych, jako przeznaczony na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej a następnie część zysku za 2004r. przeznaczyła na nabycie od pracowników akcji własnych w celu umorzenia - w zeznaniu CIT-8 za 2004r. powinna była wykazać dochód do opodatkowania?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie: dochody podmiotów zarządzających portami a zwolnienie od podatku dochodowego

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2005r. podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji Spółki. Zgodnie z uchwałą akcje wydane nieodpłatnie pracownikom i byłym pracownikom Spółki będą umarzane z czystego zysku w okresie kolejnych dziesięciu lat począwszy od 2005 roku. Umorzenie akcji jest dobrowolne. Wartość jednej umarzanej akcji ustalono na kwotę 500 zł.

W kolejnych latach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczać będzie odpowiednie środki na fundusz umarzania akcji, z którego wypłacane będą wynagrodzenia za umarzane akcje pracownicze. Uchwałą w sprawie podziału zysku za 2004r. na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przeznaczono kwotę 922.500,00 zł.

W zeznaniu CIT-8 za 2004r. Spółka akcyjna cały dochód, zwolniła od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przeznaczony na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20.12.1996r. o portach i przystaniach morskich.

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w zeznaniu CIT-8 za 2004 rok powinna była wykazać dochód do opodatkowania, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza na podstawie, której część zysku została przeznaczona na fundusz umarzania akcji, czy też obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie fizycznego nabycia akcji od pracowników i byłych pracowników?

Zdaniem Spółki w momencie nabywania akcji pracowniczych kwota faktycznie wydatkowana na ich nabycie winna zostać uwzględniona w deklaracjach CIT-2 jako dochód będący podstawą opodatkowania. W ocenie Spółki do czasu fizycznego skupienia akcji i wypływu środków finansowych pozostawiony w Spółce zysk może finansować cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15.02.1992r., pomimo że zysk ten został wyodrębniony jako fundusz umarzania akcji.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Jak stanowi art. 7 ust. 2.ww. ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15.02.1992r. wolne od podatku są dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich. Powołany przepis został dodany przez art. 28 ustawy z dnia 20.12.1996r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 967 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. podmiotem zarządzającym jest utworzony na podstawie tej ustawy podmiot powołany do zarządzania portem lub przystanią morską. Portem lub przystanią morską są akweny i grunty oraz związana z nimi infrastruktura portowa, znajdująca się w granicach portu lub przystani morskiej. Z kolei przez infrastrukturę portową rozumie się znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań, świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1997r. przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje, w szczególności:

  1. zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
  2. prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
  3. budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej,
  4. pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
  5. świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
  6. zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Jak wynika z treści powołanych przepisów zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15.02.1992 r. obejmuje wyłącznie dochody przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, jak również pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu.

Tak więc nie każdy dochód podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Zwolniony jest tylko ten dochód, który jest przeznaczony na cele wymienione w ustawie. Przeznaczenie dochodów na inne cele, które mogą być przedmiotem działalności podmiotu zarządzającego, nie jest objęte zwolnieniem Przepisy dotyczące zwolnień podatkowych są wyjątkiem od zasady powszechności i równości opodatkowania a ich wykładnia, nie może prowadzić do rozszerzenia treści normy prawnej.

W świetle powyższego nie można zgodzić się z Podatnikiem, iż dochód Spółki przeznaczony na utworzenie funduszu, z którego wypłacane będą wynagrodzenia za umarzane akcje pracownicze do czasu faktycznego wydatkowania dochodu na ww. cel korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje: