Drukuj

Czy zwrot za poniesione nakłady inwestycyjne, otrzymany na podstawie ugody sądowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, iż w dniu 03.11.2005 r. przed Sądem Rejonowym podczas rozprawy została zawarta ugoda pomiędzy podatnikiem a Gminą - Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Na podstawie tej ugody Gmina - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zobowiązał się do zapłaty całkowitych roszczeń w kwocie 3.600,00 - w terminie do dnia 30.11.2005 r.

Powyższa kwota otrzymana przez stronę w dniu 23.11.2005 r. jako zaspokojenie roszczeń dotyczy zapłaty za poniesione nakłady inwestycyjne na budynek gospodarczy, wybudowany w roku 1977, użytkowany i zdany przez podatnika właścicielowi: Gminie- Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. Ponadto podatnik wyjaśnia, iż budynek gospodarczy nie był siedzibą ani miejscem prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej oraz że nie były ponoszone żadne nakłady, które obciążałyby koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

W opisanym stanie faktycznym podatnik wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem strony, w zaistniałej sytuacji zapłata w kwocie 3.600,00 zł jako zwrot kwoty poniesionej na nakłady inwestycyjne podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, 30a - 30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów /art. 9 ust. 1a w.cyt. ustawy/.

W art.10 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym wymienione zostały źródła przychodów, również w pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje /subwencje/ inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zapłata w kwocie 3.600,00 zł jako zwrot za poniesione nakłady inwestycyjne, nie stanowi wyjątku od zasady powszechności opodatkowania, gdyż nie jest wymieniona w zwolnieniach przedmiotowych określonych w art. 21 w/cyt. ustawy.

Powołane wyżej przepisy nie zawierają zwolnienia od podatku, otrzymanych na podstawie zawartej ugody, świadczeń z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na nakłady inwestycyjne.

Dokonując analizy w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny i istniejący stan prawny stwierdza się, że otrzymana zapłata w kwocie 3.600,00 zł stanowi źródło przychodów w świetle obowiązującej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów, otrzymany przez Pana zwrot kosztów - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychody z innych źródeł, zatem należy je rozliczyć w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2005 r.

Reasumując, w opisanym stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile uznaje za nieprawidłowe przedstawione stanowisko podatnika, zawarte we wniosku z dnia 05.12.2005 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: