Drukuj

uzupełnić

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, w nawiązaniu do pisma Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.04.2004 r. (znak: PUS.I/423/38/2004) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zmienia treść informacji zawartej w ww. piśmie w sposób następujący:

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. z 2000 r. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody podatników realizujących cele statutowe w nim zapisane, w części przeznaczonej na te cele - w tym przypadku szpitala - na ochronę zdrowia. W myśl art. 17 ust. 1 b ww. ustawy, zwolnienie to, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Zwolnienie nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż statutowe (art. 17 ust. 1 a pkt 2 ww. ustawy).

W powołanych przepisach ustawodawca zastosowanie zwolnienia bądź opodatkowanie odnosi do dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, stanowiącego nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętego w roku podatkowym. W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, ustawodawca różnicę tą określa jako stratę. Dlatego też w świetle powyższego istotnym dla ustalenia dochodu (straty) jest prawidłowe ustalenie elementów kształtujących ten dochód, w tym kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wśród wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów ujęte zostały wpłaty na PFRON (pkt 36).

W przypadku wystąpienia straty dokonane wpłaty na PFRON - jako nieuznane za koszty uzyskania przychodów w rachunku podatku dochodowego - będą generować stratę podatkową mniejszą od bilansowej, jednakże nie będzie to skutkowało obowiązkiem odprowadzenia podatku, chyba że wpłaty te pochodzić będą z dochodów lat ubiegłych zadeklarowanych jako wolne, a obecnie przeznaczonych na dokonanie wpłat na PFRON. W tym ostatnim przypadku nastąpi przeznaczenie dochodu na cele inne niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy (cel inny niż preferowana działalność statutowa), co stosownie do postanowień art. 17 ust. 1b wygeneruje opodatkowanie a podatek odprowadzany będzie w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym:

„Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b. W składanych deklaracjach podatnicy są obowiązani do wykazania sumy dochodów, w tym także z lat poprzedzających rok podatkowy, przeznaczonych a niewydatkowanych do końca okresu, za który składana jest deklaracja”.

Dochód ten za okresy sprawozdawcze podlegał wykazaniu w poz. 45 deklaracji CIT-2, a zobowiązanie z tego tytułu w poz. 46 deklaracji CIT-2 (wzór deklaracji obowiązującej na rok 2003).

Podobne interpretacje: