Drukuj

Na jakich zasadach klub powinien rozliczać się z urzędem skarbowym, jakie dokumenty powinien przedłożyć przy rozliczeniu rocznym, czy jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i na jakiej zasadzie powinny być dokonywane rozliczenia ?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Stowarzyszeniu oceniając jego stanowisko odnośnie zasad rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2006 r. o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez WnioskodawcęKlub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Urzędzie Miasta i nie prowadzi działalności gospodarczej. Klub utrzymuje się tylko ze składek członkowskich i dotacji Urzędu Miasta.

Przedmiot interpretacjiPodatnik we wspomnianym piśmie z dnia 26.012006 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa w zakresie - na jakich zasadach klub powinien rozliczać się z urzędem skarbowym, jakie dokumenty powinien przedłożyć przy rozliczeniu rocznym, czy jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i na jakiej zasadzie powinny być dokonywane rozliczenia.

Stanowisko WnioskodawcyPodatnik uważa, iż Stowarzyszenie winno rozliczać się w uproszczonej formie.

Ocena prawna stanowiska WnioskodawcyZasady rozliczania się osób prawnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.). Stosownie do postanowień art. 9 ww. ustawy podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawą o rachunkowości), w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 25 ust. 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli nie osiągają przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonują wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f, mogą występować do właściwych organów podatkowych z wnioskiem (oświadczeniem) o zwolnienie ich z obowiązku składania deklaracji podatkowych i wpłacania miesięcznych zaliczek.

Od dnia złożenia oświadczenia Podatnik, jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy i wpłaty miesięcznych zaliczek. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie Podatnik jest obowiązany bez wezwania rozpocząć składanie deklaracji miesięcznych (CIT-2). W myśl zaś postanowień art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Zgodnie zaś z art. 27 ust. 2 tej ustawy podatnicy mają obowiązek dołączenia do zeznania rocznego sprawozdania finansowego, które przekazują do urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tegoż sprawozdania. Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik danej jednostki. Powinien on zapewnić, by zostało ono sporządzone nie później niż 3 miesiąceod dnia bilansowego. Po podpisaniu sprawozdania finansowego powinno ono zostać przedłożone do sprawdzenia właściwym organom. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatników , których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Zwolnieniem objęta jest ta część dochodów, która jest przeznaczona na wymienione wyżej cele. Nie ma przy tym znaczenia termin wydatkowania owych dochodów. Zwolnieniem objęte są również dochody wydatkowane na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów. Omawiane zwolnienie nie dotyczy dochodów wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Stąd postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez nich zdarzeń.Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: