Drukuj

Czy przychody ze świadczeń pielęgnacyjnych są zwolnione od podatku dochodowego? Czy w związku z otrzymywaniem tych świadczeń istnieje możliwość wspólnego rozliczenia rocznego wraz z mężem?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 26.01.2006 r., jako prawidłowe.

Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż w 2005 r. otrzymywała Pani świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną córką, przyznane decyzją Nr GOPS/000406/SP/09/2005 z 15.09.2005 r. wydaną przez Wójta Gminy X. na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przez cały rok podatkowy pozostawała Pani z mężem w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej. Zarówno Pani jak i mąż nie prowadzili w 2005 r. ani wcześniej działalności gospodarczej, do której miały zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub opodatkowaną podatkiem liniowym.
Wątpliwości Pani dotyczą kwestii, czy wyżej wymienione przychody ze świadczeń pielęgnacyjnych są zwolnione od podatku dochodowego i czy w związku z otrzymywaniem tych świadczeń istnieje możliwość wspólnego rozliczenia rocznego wraz z mężem.
Pani zdaniem, otrzymywane świadczenia pielęgnacyjne są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz może dokonać wspólne rozliczenie podatkowe wraz z mężem

Tutejszy organ podatkowy podziela Pani pogląd.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W związku z powyższym, otrzymywane przez Panią świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych a kwoty przychodów uzyskanych z tego tytułu nie ujmuje się w zeznaniu rocznym.

Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków reguluje art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26: w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 6 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, możliwość wspólnego opodatkowania małżonków wyklucza zastosowanie przepisów art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, chociażby do jednego z nich.

W związku z powyższym, otrzymywanie przez Panią świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia wraz mężem dochodów za rok podatkowy.

Ponadto tutejszy organ informuje, iż:
- interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia,
- interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w terminie 7 dni od daty doręczenia ? art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ? art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

W przypadku złożenia zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,- zł i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: