Drukuj

Wnioskujący zwrócił się z zapytaniem, czy złożona przez Podatnika deklaracja VAT-R uprawniała Go do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to za jaki okres i czy w związku z tym w latach 2003-2005 winien składać deklaracje VAT-7?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż Wnioskujący w dniu 20.02.2003 r., złożył we właściwym urzędzie skarbowym deklarację VAT-R oświadczając, iż zamierza korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podatnik, zarówno w 2003 roku, jak i obecnie, prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi pośrednictwa finansowego, o jakich mowa w sekcji J pozycja 65-67 klasyfikacji PKWiU.

Jak podnosi Podatnik, zgodnie z regulacją art. 9 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym w lutym 2003 r., Wnioskujący, jako podatnik zwolniony od towarów i usług w związku z wykonywaniem wyłącznie czynności usług pośrednictwa finansowego, mógł złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Jednocześnie Podatnik podkreśla, iż w latach 2003-2005 nie korzystał ze zwrotów różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W związku z powyższym, Wnioskujący zwrócił się z zapytaniem, czy złożona przez Podatnika deklaracja VAT-R uprawniała Go do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to za jaki okres i czy w związku z tym w latach 2003-2005 winien składać deklaracje VAT-7?

Wnioskujący stoi na stanowisku, iż w oparciu o ww. regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie był zobowiązany do składania deklaracji VAT-7 począwszy od marca 2003 r. do chwili obecnej, bowiem korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje;

Zgodnie z regulacją art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr. 11, poz. 50 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w dniu 20.03.2003 r., podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 lub wykonujący wyłącznie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie natomiast do regulacji art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 do ww. ustawy podatkowej, w pozycji 9 wymieniono, sklasyfikowane w PKWiU – sekcja J ex 65-67, usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,

3) usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20).

Zgodnie z powyższym, należy stwierdzić, iż w stanie prawnym obowiązującym w dniu 20.03.2003 r., Podatnik nie był zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego, ustawodawca bowiem nie nałożył takiego obowiązku dla podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania, jednocześnie pozostawił możliwość złożenia takiego zgłoszenia.

Stosownie natomiast do regulacji art. 10 ust. 1 przywoływanej ustawy podatkowej, podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 47, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 21 lub 23 ust. 1 pkt 2-4.

Stosownie do powyższego, Wnioskujący jako podmiot wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, tj. świadczący usługi wymienione w poz. 9 załącznika nr 2 do ww. ustawy, w świetle przepisów obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr. 11, poz. 50 z późn. zm.), nie miał obowiązku składania deklaracji VAT.

W świetle regulacji art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ww. ustawy podatkowej, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 przywoływanej ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W załączniku nr 4 do ww. ustawy, pod pozycją nr 3 wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego, o symbolu PKWiU Sekcja J ex ( 65-67 ), z wyłączeniem :

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5) usług ściągania długów oraz faktoringu,

6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zgodnie natomiast z regulacją art. 99 ust. 1 przywoływanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W świetle art. 99 ust. 7 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3.

Mając na uwadze ww. regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, iż co do zasady określają one prawa i obowiązki podatnika w jednakowy sposób jak regulacje wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 157 ust. 1 przywoływanej ustawy podatkowej, podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali - za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do treści art. 175 ww. ustawy, z dniem 1 maja 2004 r. traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.), z wyłączeniem art. 9, który traci moc z dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2.

Zgodnie natomiast z regulacją art. 176 ust. 2 przywoływanej ustawy podatkowej, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 96-98, art. 157 i art. 158 stosuje się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Mając na uwadze powyższe, skoro Wnioskujący dokonał zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem o którym mowa w art. 176 ust. 2 ww. ustawy tj. przed 12 kwietnia 2004 r., wówczas na mocy art. 157 przywoływanej ustawy, jest uznawany za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT zwolniony. Zatem, Podatnik w świetle ww. regulacji obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), nie był zobowiązany do składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie jest także zobowiązany do składania deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym, stanowisko Podatnika, wyrażone w złożonym wniosku należało uznać za prawidłowe i postanowić jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: