Drukuj

W jaki sposób pracownik powinien udokumentować swoją sytuację, aby przyznanie zapomogi pieniężnej, w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, w związku z chorobą dziecka pracownika lub kilkumiesięcznym przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim zwolnić od podatku?

P O S T A N O W I E N I E


Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w związku z wnioskiem z dnia 25.11.2005r. / data wpływu do tut. Organu ? 29.11.2005r./ w sprawie dokumentowania zdarzeń uprawniających do przyznania zapomogi pieniężnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko Ośrodka i uznaje je za prawidłowe .


U Z A S A D N I E N I E


Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę:


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. W jaki sposób pracownik powinien udokumentować swoją sytuację, aby przyznanie zapomogi pieniężnej, w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, w związku z chorobą dziecka pracownika lub kilkumiesięcznym przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim zwolnić od podatku?

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Ocena prawna stanowiska:

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. , nr 14, poz. 176 z późn. zm./ wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci ? do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje dla własnego użytku pojęcia zapomoga, indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa czy długotrwała choroba. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w słownikach języka polskiego. Należy kierując się stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w wyroku z dnia 09.11.2001r. , sygn. Akt III RN 145/00 wyjaśniać przepisy prawne zgodnie z ich znaczeniem / treścią/ użytych w przepisach zwrotów. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów:

1.przez ?zapomogę? należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej,

2.przez ?indywidualne zdarzenie losowe? należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, włamania itp.,

3.przez ?klęskę żywiołową? należy rozumieć zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, jak powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenia piorunów, gradobicie itp.

4.przez ?długotrwałą chorobę? należy rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła.

Ze zwolnienia od podatku korzysta tylko zapomoga wypłacona w związku z zaistnieniem sytuacji określonych w pkt 2-4 oraz śmierci. Zapomoga spełniająca kryteria przedmiotowo-kwotowe korzysta ze zwolnienia niezależnie od statusu osoby, która ją otrzymuje tj. zarówno wypłacana pracownikowi, którego zdarzenie losowe bezpośrednio dotyczy jak i pracownikowi w związku z chorobą dziecka .

W ustawie o podatku dochodowym brak jest zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego. Skoro zatem ustawa nie przewiduje szczególnego udokumentowania zdarzeń należy kierując się przepisem art. 180 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Podanie o zapomogę winno być udokumentowane aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny.

1.w przypadku indywidualnego zdarzenia jego fakt powinien być udokumentowany np. zgłoszeniem do policji w przypadku kradzieży,

2.w przypadku klęski żywiołowej fakt powinien być udokumentowany np. protokółem zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej

3.w przypadku długotrwałej choroby fakt jej istnienia winien być udokumentowany np. zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego. Wypis ze szpitala, jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości określa zaistniałe zdarzenie , w tym wypadku chorobę długotrwałą / przewlekłą / może również stanowić dokument warunkujący zwolnienie zapomogi od podatku dochodowego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem tut. Organu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia / art. 236 i art. 223 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej/.

Podobne interpretacje: