Drukuj

Czy wypłacone podatnikowi odszkodowanie przez firmę developerską z tytułu nie wywiązania się z zawartej z podatnikiem umowy kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 15.161,66 zł. podlega zwolnieniu z opodatkowania? Stan faktyczny Podatnik od 2000r. dokonywał wpłat z tytułu zakupu mieszkania na konto firmy developerskiej x. Z uwagi na przedłużający sie termin realizacji budowy w czerwcu 2002r. zmienił lokalizację mieszkania w ramach tej samej firmy. W 2003r. został poinformowany przez Prezea firmy x, że firma zmienia warunki podpisanej z podatnikiem umowy na zakup mieszkania. Nowych warunków podatnik nie zaakceptował i rozwiązał umowę z developerem z jego winy. Firma developerska x wypłaciła podatnikowi w 2003 r. wpłacone przez niego pieniądze na zakup lokalu oraz kwotę 15.161,66 zł. z tytułu nie wywiązania się z zawartej z podatnikem umowy na kupno sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr. 14 poz.176 z późn. zm.) żródłami przychodów są inne źródła.

W myśl art.20 ust. 1 w/w ustawy za przychody z innych źródeł , uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art.14 , dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art.12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art.21 i art.52 ustawy.

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 3 lit. g) wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz w myśl cytowanych wyżej przepisów wypłacone podatnikowi odszkodowanie przez firmę developerską z tytułu nie wywiązania się z zawartej z umowy kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 15.161,66 zł. nie podlega zwolnieniu z opodatkowania i stanowi dochód podatnika, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2003.

Podobne interpretacje: