Drukuj

Czy z katalogu przedstawionego w poniższym katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wyłacznie składki na PFRON i zapłacone odsetki budżetoqwe stanowią podstawę do naliczenia podatku dochodowego, jako wydatki nie przeznaczone na cele statutowe, gdyby zakład osiągnął dochód ?

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 03.02.2006r. Nr ŁUS II-2-423/9/06/AG w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ? uznając, iż w części dotyczącej niektórych wydatków potraktowanych jako niepodlegające zwolnieniu przedmiotowemu, powyższe postanowienie narusza prawo poprzez uznanie stanowiska podatnika za nieprawidłowe w tym zakresie.

Wnioskiem z dnia 02.11.2005r. (uzupełnionym w dniu 14.12.2005r.) Jednostka wystąpiła do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Prezentowane przez Jednostkę stanowisko przedstawia się następująco:

Jednostka jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym działalność statutową. Zgodnie z § 4 statutu celem jej działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, poprawie zdrowia i inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

Jednostka w celu ustalenia dochodu do opodatkowania wyłącza z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. następujące wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

 1. składki na PFRON,
 2. nie przekazany na wyodrębniony rachunek odpis na ZFŚS
 3. amortyzację środków trwałych otrzymanych jako darowizna
 4. niewypłacone umowy cywilnoprawne
 5. utworzone odpisy aktualizujące należności
 6. utworzone odpisy aktualizujące środki trwałe
 7. utworzone rezerwy na wypłatę wynagrodzeń na mocy tzw. Ustawy ?203?
 8. rezerwę na koszty wszczętych egzekucji komorniczych
 9. rezerwę na odszkodowania za błędy medyczne
 10. koszty sądowe ponoszone w związku z zakładanymi sprawami z powództwa pracowników w zakresie wynagrodzenia wynikającego z ustawy ?203?
 11. koszty sądowe z tytułu zaległego wynagrodzenia
 12. kary i grzywny
 13. umorzenie należności nieściągalnych
 14. odsetki budżetowe zapłacone
 15. odsetki naliczone od zobowiązań
 16. ujemne różnice kursowe denominacyjne od zaciągniętej pożyczki od Powiatu denominowanej w walucie.

Jednostka prezentuje stanowisko, iż z wymienionego powyżej katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, jedynie wydatki z tytułu wpłat na PFRON oraz zapłata odsetek budżetowych, jako nie związane z celami statutowymi określonymi w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. w przypadku wystąpienia dochodu do opodatkowania podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 03.02.2005r. Nr ŁUS II-2-423/9/06/AG Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Jednostki za nieprawidłowe twierdząc, iż w przedstawionym przez Stronę katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, nie występują wydatki związane z realizacją celów statutowych, zatem dochód stanowiący równowartość tych wydatków podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym w pismach z dnia 02.11.2005r. i 14.12.2005r. oraz ww. postanowieniem, uznał za nieprawidłowe stanowisko zawarte w przedmiotowym postanowieniu z następującym uzasadnieniem:

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem analizy jest możliwość objęcia wymienionych w złożonym wniosku, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów - zwolnieniem przedmiotowym.

Należy zauważyć, iż w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ?wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność (...) w zakresie ochrony zdrowia (...) w części przeznaczonej na te cele?.Zwolnienie zawarte w przywołanym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Obejmuje ono tylko tą część dochodów, która przeznaczona została na cele statutowe, jeżeli są one tożsame z celami wymienionymi w ustawie. Do skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwa warunki:
- celem statutowym podmiotu musi być działalność wymieniona w tym przepisie oraz
- uzyskane dochody muszą być wydatkowane na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.
Mając na uwadze charakter działalności statutowej prowadzonej przez Jednostkę w zakresie ochrony zdrowia, niekwestionowany jest fakt, iż skarżąca prowadzi działalność statutową preferowaną przez ustawodawcę.

Z kolei w art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992r. ustawodawca sformułował warunek skorzystania z powyższego zwolnienia przedmiotowego, stanowiąc, iż zwolnienie to dotyczy ?...podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie ,,...jeżeli dochód jest przeznaczony i ? bez względu na termin ? wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?.Z przedstawionych powyżej przepisów art. 17 wynika, iż ustawodawca powiązał prawo do zwolnienia podatkowego z rzeczywistym wydatkowaniem dochodu na cele zasługujące na taki rodzaj preferencji.

Nie budzi żadnych wątpliwości, że ustawodawca dopuścił rozdzielenie w czasie (i to bez ograniczenia) ?przeznaczenia? dochodu, którego przejawem jest jedynie zadeklarowanie zamiaru, od ?wydatkowania? tego dochodu. Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego lub jego utraty ma natomiast zasadnicze znaczenie ocena, czy zarówno ?przeznaczenie? i ?wydatkowanie? nastąpiło na cele określone w przepisach. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu zatem powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Należy zatem podkreślić, iż warunkiem zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie w bieżącym roku podatkowym i wydatkowanie ?w bliżej nieokreślonym czasie" dochodu na cele statutowe Jednostki.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej niektórych wydatków nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w związku z czym mogą powstać różnice pomiędzy dochodem podatkowym a zyskiem bilansowym. Wydatki nieuznawane za koszty podatkowe wpływają bowiem na zwiększenie dochodu. Zatem w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., koszty należy rozpatrywać w sposób szczególny. Wydatki ponoszone przez podatnika należy rozpatrywać najpierw pod kątem ich związku z przychodem i w związku z przepisem art. 16 ust. 1 ww. ustawy, a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią i w związku z tym wpływają na zwiększenie dochodu do opodatkowania, czy ich równowartość może być wolna od podatku, gdyż wiążą się one z celami statutowymi podatnika.

Jeżeli bowiem wydatki wiążą się z realizacją celów statutowych, które stanowią pozytywną przesłankę do skorzystania ze zwolnienia, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie wolna od podatku.

Nie ma również podstaw do opodatkowania dochodów wówczas, gdy dla celów podatkowych została przyjęta inna data rozliczenia kosztów podatkowych niż ma to miejsce w przepisach o rachunkowości. W momencie deklaracji przeznaczenia dochodów na realizację preferowanych celów statutowych, będzie również wolna od podatku ta część dochodu, która stanowi nadwyżkę nad zyskiem bilansowym, wynikającą z tej okoliczności, iż podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarachowanych (nie wypłaconych) wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, bowiem będą one kosztem uzyskania przychodów w dacie ich faktycznego poniesienia.

Wystarczająca przesłanką zwolnienia dochodu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., jest zadeklarowanie przeznaczenia dochodu na cele określone w przepisie, a następnie wydatkowanie w dowolnym czasie tego dochodu na cele statutowe. Zatem dokonywanie wszelkich rachunkowo ? technicznych czynności, w tym odpisów aktualizujących należności czy też odpisów aktualizujących środki trwałe, tworzenie rezerw np. na wypłatę wynagrodzeń na mocy ustawy ?203?, nie jest wydatkowaniem w rozumieniu przepisów art. 17 ust 1 pkt 4 oraz art. 17 ust 1b i nie skutkuje utratą zwolnienia przedmiotowego.

Natomiast w przypadku, gdy Jednostka uprzednio zadeklarowała, iż przeznaczy dochód na realizację celów statutowych, ale dochód ten wydatkowała na inne cele, stosownie do art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. ma obowiązek bez wezwania uiścić podatek od tego dochodu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku. Przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b.

Z przepisów podatkowych wyraźnie wynika więc, iż dochód do opodatkowania i należny podatek powstają nie przy deklaracji przeznaczenia dochodu na cele statutowe, lecz wówczas, jeżeli dochód będzie wydatkowany na inne cele niż statutowe.

Mając na uwadze przedstawiony przez Jednostkę we wniosku szeroki katalog wydatków, należy podkreślić, iż w pierwszej kolejności należy przedmiotowe wydatki rozpatrywać pod kątem ich związku z przychodem i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., a następnie, jeżeli kosztów podatkowych nie stanowią to czy ich równowartość może być wolna od podatku, w sytuacji gdy wiążą się one z działalnością statutową w zakresie ochrony zdrowia.

Niewątpliwie w wymienionym przez Jednostkę katalogu wydatków znajdują się wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, niesłużące również działalności statutowej np.: składki na PFRON, jak również koszty sądowe i egzekucyjne, kary i grzywny oraz odsetki budżetowe. Należy podkreślić, iż wszelkie wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, a mające charakter sankcji m.in. obowiązek zapłaty kar, odszkodowań, koszty związane z niewykonaniem określonych zobowiązań nie są związane z prowadzoną przez Jednostkę działalnością w zakresie ochrony zdrowia.

W ocenie organu odwoławczego, dochód przeznaczony na wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, niesłużące również działalności statutowej (bowiem zostały już wydatkowane na inne cele, tj. na pokrycie kosztów sądowych), nie może zostać objęty zwolnieniem przedmiotowym, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie w niniejszej sprawie oraz faktu, iż w przedstawionym przez Jednostkę katalogu wydatków znajdują się zarówno te, które związane są z prowadzoną działalnością statutową w zakresie ochrony zdrowia, jak i wydatki, stanowiące konsekwencję naruszenia określonych przepisów w celach statutowych (mające charakter sankcji) należy stwierdzić, iż przedmiotowe postanowienie narusza art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992r., co uzasadnia konieczność jego zmiany.

Ponadto informuje się, iż stosownie do art. 14 b § 1 w/w ustawy - Ordynacji podatkowej ? interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, orzeczono jak w sentencji.

Podobne interpretacje: