Drukuj

Czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na całodobowej opiece wychowawczej nad małoletnim obywatelem Niemiec (w całości finansowanej przez Urząd ds. Nieletnich w Niemczech) jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lub pkt 114 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 09.05.2006r. Nr US IA/415/20-2006.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a §2 ww. ustawy składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.
W świetle powyższego, do braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie wnioskowi o interpretację właściwego biegu i które rodzą obowiązek organu podatkowego wezwania wnioskodawcy do ich usunięcia, zalicza się m.in. brak przedstawienia wyczerpującego stanu faktycznego sprawy.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zebrany w sprawie materiał dowodowy jest niewystarczający dla jednoznacznego rozpoznania przedmiotowego wniosku.

W treści złożonego zapytania wskazał Pan, iż od dnia 01.05.2006r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na całodobowej opiece wychowawczej nad małoletnim obywatelem Niemiec. Działalność ta w całości jest finansowana przez Urząd ds. Nieletnich w Niemczech.
W związku z powyższych zwrócił się Pan z zapytaniem - czy dochód uzyskany z tego tytułu jest wolny od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lub pkt 114 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z zebranego materiału nie wynika, co stanowi podstawę do wypłaty takiego dofinansowania (jaki program jest finansowany z bezzwrotnej pomocy) oraz czy bezpośrednio realizuje Pan cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, a także od kogo pochodzi przyznane dofinansowanie (od jakiej instytucji, rządu, organizacji międzynarodowej itp.).

Zdaniem tut. organu podatkowego przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny, nie został ustalony w sposób wystarczający, aby mógł stanowić podstawę do udzielenia wiążącej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, iż stan faktyczny nie został wyczerpująco wyjaśniony, zatem nie została spełniona przesłanka określona w ww. art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, warunkująca wydanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Podobne interpretacje: