Drukuj

Pytanie podatnika dotyczy zachowania prawa do zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom w związku ze zbyciem udziałów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w KSSE w dniu 28 marca 2000 r. W dniu publikacji ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw Spółka spełniała warunki kwalifikujące spółkę jako średniego przedsiębiorcę i zgodnie z tą ustawą zachowała prawo do zwolnień podatkowych. Kapitał Zakładowy był w posiadaniu 2 udziałowców: St. Sz. 50% udziałów oraz R. K. 50% udziałów.W dniu 17 grudnia 2003 r. R. K. zbył część udziałów na rzecz St. Sz., a część na rzecz J. Sz. (osoby posiadającej miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, tj. Austria), wskutek czego w grudniu 2003 r. udziały w kapitale zakładowym były w posiadaniu trzech wspólników: St. Sz. - 51%, J. Sz. - 36,5% oraz R. K. - 12,5%. Zbycie udziałów nastąpiło przed obowiązywaniem art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 (Dz. U. Nr 188, poz. 1840). Ustawa ta weszła w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, a artykuł ten nie jest ujęty w wyjątkach wymienionych w art. 12 pkt 1 i 2 które zaczęły obowiązywać szybciej.Następnie R. K. w dniu 19.04.2004 r. zbył pozostałe udziały na rzecz J. Sz. To zbycie udziałów również miało miejsce przed obowiązywaniem ustawy z dnia 2 października 2003 r. (art. 5 ust. 6 pkt 1) tj. przed przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik pyta, czy odkupienie przez Pana J. Sz. udziałów od Pana St. Sz. spowoduje utratę zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom?Stanowisko PodatnikaZarząd Spółki uważa, że wyżej opisane zbycie udziałów nie uwzględnia się przy interpretacji art. 5 ust 6 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw bo dokonano ich podczas obowiązywania poprzedniej ustawy, a w niej nie było ograniczeń opisanych w artykule 5 nowej ustawy.W chwili obecnej Spółka ma dwóch udziałowców: St. Sz.- 51% oraz J. Sz.- 49%. J. Sz. zamierza odkupić pozostałe udziały od St. Sz., wskutek czego stanie się jedynym udziałowcem Spółki. Zgodnie z stanowiskiem Spółki po dokonaniu takiego zbycia Spółka zachowa prawo do zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego tut. organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przepisy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840) określiły w art. 5 zasady zwolnień podatkowych obowiązujące od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 r. dla przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie uzyskane przed dniem 01.01.2001 r. Ponieważ Spółka uzyskała zezwolenie przed dniem 01.01.2001 r., stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. - jeżeli była ona w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 października 2003 r. średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 5. Stosownie do przepisu art. 5 ust. 6 wym. ustawy z dnia 02.10.2003 r. począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym: 1. zostało zbytych 100 % wkładów, udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorca w rozumieniu ust. 5, 2. spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 5 połączyła się z inną spółką, 3. nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 5 - przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1. Ponieważ powołany przepis art. 5 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy obowiązuje od dnia 01.05.2004 r., a z treści ustawy nie wynika, aby swoją regulacją miał obejmować czynności dokonane przed dniem jego wejścia w życie, to należy rozumieć iż znajduje zastosowanie wyłącznie do stanów faktycznych zaistniałych po wejściu w życie regulacji art. 5 ust. 6 ww. ustawy.W świetle powyższych przepisów, zbycie przez udziałowca części udziałów - 49% w terminie do dnia 30.04.2004 r., a pozostałej części udziałów - 51% po dniu 01.05.2004 r., nie spowoduje skutków w postaci utraty zwolnień podatkowych na warunkach wskazanych w powołanym powyżej przepisie prawnym.

Podobne interpretacje: