Drukuj

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisma z dnia 16.10.2003 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących podatku o czynności cywilnoprawnych od obrotu wierzytelnościami, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia że zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit "a" ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 2 pkt 4 w/c ustawy od podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność nie jest towarem w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT. Sprzedaż wierzytelności dokonywana w imieniu własnym i na własny rachunek jest sprzedażą prawa majątkowego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podlega natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Obrót wierzytelnościami czyli działalność polegająca na kupnie wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub w celu ich dalszej odprzedaży jest usługą finansową podlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i poz. 9 załącznika nr 2 w/w ustawy o podatku VAT, świadczenie usług pośrednictwa finansowego jest zwolnione od podatku od towarów i usług, a zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega temu podatkowi.

Podobne interpretacje: