Drukuj

Pracodawca wypłacił mi odprawę pieniężną w oparciu o Ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP z dnia 08.09.2000 r., czy słusznie postąpił potrącając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wymienionej odprawy?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Katalog przychodów wolnych od podatku dochodowego zawiera przede wszystkim art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ust. 1 pkt 3 tego artykułu wymienione zostały odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in. odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że otrzymane przez Panią odszkodowanie nie stanowi odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego, co oznacza, że nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym, przedmiotowa odprawa stanowi przychód Pani ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, podlegający opodatkowaniu. Płatnik przy jej wypłacie obowiązany jest więc, zgodnie z art. 31 cytowanej ustawy, do obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 32 ustawy.

Podobne interpretacje: