Drukuj

Czy ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną wypłacany emerytom i rencistom mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych i jako taki podlega zwolnieniu z podatku dochodowego do wysokości ustalonego limitu tj. do 2.280,00 zł.

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 16 maja 2006 r. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną wypłacanego przez Spółkę emerytom i rencistom jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 16 maja 2006 r. (data wpływu do tut. organu 19 maja 2006 r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W Spółce obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego (PUZP) z dnia 13 maja 1993 r. Protokołem Dodatkowym Nr 14 z dnia 03 października 2005 r. wprowadzona została nowa treść załącznika Nr 6 do PUZP. Zgodnie z nią emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia emerytalne, a także wdowy/wdowcy i sieroty, które pobierają po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, nabyli z dniem 01 stycznia 2006 r. prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 3000 kWh x 80% ceny energii elektrycznej i składnika zmiennego opłaty przesyłowej oraz 100% opłaty stałej sieciowej i opłaty abonamentowej wg taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych. Tak obliczone świadczenie jest wypłacane wymienionym grupom osób dwa razy w roku w formie pieniężnej. Świadczenie to wprowadzone zostało Protokołem Dodatkowym Nr 14 w miejsce poprzednio przysługującego tym grupom osób na podstawie uprzednio obowiązującego załącznika Nr 6 do PUZP.

Wątpliwości Spółki dotyczą zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "ustawą"). Zdaniem Spółki ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną wypłacany emerytom i rencistom mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych i jako taki podlega zwolnieniu z podatku dochodowego do wysokości ustalonego limitu tj. do 2.280,00 zł. Natomiast w przypadku przekroczenia ww. limitu zwolnienia, wypłacone świadczenie będzie opodatkowane w formie ryczałtu jako przychód z innych źródeł w wysokości 10% należności.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy wynika, że ze zwolnienia korzystają zarówno przyznane emerytowi lub renciście świadczenia rzeczowe, jak też otrzymane w zamian ekwiwalenty pieniężne. Ustawodawca nie określa źródła ich finansowania, stwierdza jednak, iż muszą być one otrzymane w związku z łączącym poprzednio te osoby z zakładem pracy stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych, przy czym ogranicza łączną wartość otrzymanych w roku podatkowym świadczeń rzeczowych i ekwiwalentu pieniężnego do kwoty 2.280 zł.
Natomiast stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wypłacane emerytom i rencistom należności z tytułu finansowania taryfy pracowniczej stanowią ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego przysługującego tym osobom na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego, a zatem zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego do kwoty 2.280,00zł. Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę, stosownie do postanowień art. 30 ust.1 pkt 4 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Jednostki - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów. Na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.

Podobne interpretacje: